Politika privatnosti - Asip Prevent

POLITIKA PRIVATNOSTI

KO SMO MI ?

Vlasnik internet stranice www.asipprevent.rs je privredno društvo ASIP PREVENT DOO NOVI SAD (u daljem tekstu: AP), ul. Lazara Stojkovića br. 19, Novi Sad, PIB: 108024148, MB: 20918004, koje zastupa direktor Zoran Budimirović, kontakt telefon: 021/30-40-700, e-mail: info@asip.rs.

AP je rukovalac Vaših ličnih podataka i odgovoran je za obradu i čuvanje istih.

Poštujući Vašu privatnost, ovim aktom Vas obaveštavamo o ličnim podacima koje od Vas prikupljamo, u koje svrhe i po kom pravnom osnovu, bezbednosne mere kojima ih štitimo, lica s kojima ih delimo, rok u kojem ih čuvamo, kao i Vaša prava u vezi sa zaštitom ličnih podataka.

 

DEFINICIJA POJMOVA

„Podatak o ličnosti“ – svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

„Posebna vrsta podataka o ličnosti“ – svaki podatak o ličnosti kojim se otkriva rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko, filozofsko uverenje, članstvo u sindikatu, genetski i biometrijski podaci, kao i podaci o zdravstvenom stanju, seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica.

„Biometrijski podatak“ – podatak o ličnosti dobijen posebnom tehničkom obradom u vezi sa fizičkim obeležjima, fiziološkim obeležjima ili obeležjima ponašanja fizičkog lica, koja omogućava ili potvrđuje jedinstvenu identifikaciju tog lica, kao što je slika njegovog lica ili njegovi daktiloskopski podaci.

„Obrada podataka o ličnosti“ – svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

„Lice na koje se podaci odnose“ – fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju.

„Rukovalac“ – fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade, gde je u smislu ovog akta rukovalac AP.

„Obrađivač“ – fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca.

 

VRSTE PODATAKA O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO

Kada koristite naše usluge, bilo kao posetilac ili klijent, možemo od vas zahtevati ili direktno prikupljati određene lične podatke. Takvi lični podaci obuhvataju:

– ime i prezime

– IP adresa

– e-mail adresa

– broj telefona

– datum i vreme pristupa stranici

– informacije o internet pretraživaču i operativnom sistemu korisnika

 

NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA

Vaše lične podatke poput imena, prezimena, adrese elektronske pošte i broja telefona prikupljamo kada popunjavate online zahtev na našem vebsajtu.

Ukoliko se prijavite za posao u AP prikupićemo Vaše podatke radi obrade i procesuiranja Vaše prijave, kao i procene Vaše prikladnosti za određenu radnu poziciju.

Podaci i CV-jevi kandidata prikupljeni ovim putem koristiće se isključivo u svrhu selekcije biografija u skladu sa otvorenim pozicijama, stupanja u kontakt sa podnosiocima prijava povodom razgovora za posao ili potencijalnog zaposlenja u AP, a sa čime su podnosioci prijava saglasni i upoznati.

IP adresa se koristi samo u svrhu utvrđivanja identiteta posetilaca u slučaju zloupotrebe i kršenja uslova korišćenja naše internet stranice.

U momentu kada sa nama potpisujete ugovor o pružanju usluga ili kada započinjete sa korišćenjem web sajta www.asipprevent.rs, ujedno dajete saglasnost na uslove ove Politike privatnosti.

 

SVRHA OBRADE I PODACI KOJE OBRAĐUJEMO

Vaše podatke o ličnosti prikupljamo i obrađujemo u sledeće svrhe:

 • Pružanje informacija ili usluga koje ste od nas zahtevali. Ove informacije mogu obuhvatati vaše ime i prezime, adresu, e-mail adresu, broj telefona i druge relevantne informacije;
 • Ispunjavanje naše ugovorne obaveze prema vama. Ove informacije mogu obuhvatati vaše ime i prezime, adresu, e-mail adresu, broj telefona, zvanje, radno mesto, kompaniju, vrstu saradnje sa vama;
 • Unapređenje naše veb lokacije. Ove informacije mogu obuhvatati vašu adresu Internet protokola (IP), geografsku lokaciju, informacije o uređaju, tip pregledača, referentni izvor, dužinu posete, operativni sistem, broj pregleda stranice, koje stranice ste pregledali i slične informacije.
 • Pridržavanje zakonskih obaveza ili uslova i poštovanje istih;
 • Regrutovanje novih zaposlenih. Ove informacije mogu obuhvatati vaše ime i prezime, adresu, e-mail adresu, broj telefona, datum rođenja, informacije o vašem obrazovanju i iskustvima, radnu biografiju, fotografiju i druge relevantne informacije;
 • Prikupljanje informacija ili analiziranje podataka korisnih za poboljšanje kvaliteta naših usluga;
 • Otkrivanje, sprečavanje ili rešavanje tehničkih problema koji budu uočeni;
 • Obaveštavanje o promenama u okviru usluga.

 

PRAVNI OSNOV ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

Obradu vaših podataka o ličnosti zasnivamo na sledećim pravnim osnovima, a u skladu sa članom 6. Opšte uredbe EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR):

 • lice na koje se podaci odnose je dalo svoj pristanak za obradu svojih podataka o ličnosti u jednu ili više konkretnih svrha;
 • obrada je potrebna radi izvršenja ugovora u kojem je lice na koje se podaci odnose ugovorna strana ili radi preduzimanja mera na zahtev lica na koje se podaci odnose pre zaključenja ugovora;
 • obrada je potrebna za izvršavanje zakonske obaveze koja se primenjuje na rukovaoca;
 • obrada je potrebna radi zaštite životnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica;
 • obrada je potrebna zbog legitimnih interesa čijem ostvarenju teži rukovalac.

 

PRIMAOCI PODATAKA

Primaoci vaših podataka su lica zaposlena u AP, i to ograničen broj lica kojima su vaši podaci neophodni za obavljanje radnih zadataka. Pomenuta lica su u obavezi da primenjuju odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere na način koji obezbeđuje da se obrada vrši u skladu sa odredbama važećih propisa i da se obezbeđuje zaštita prava lica na koje se podaci odnose.

AP ima zakonsku obavezu da prikupljene podatke o ličnosti dostavi na zahtev ovlašćenih državnih organa i inspekcijskih službi, kao i u drugi slučajevima predviđenim važećim propisima.

U slučaju naplate potraživanja ili pokretanja postupaka vaši podaci mogu biti dostavljeni advokatima i javnim izvršiteljima.

 

ROKOVI ČUVANJA VAŠIH PODATAKA

Obrađivaćemo vaše podatke o ličnosti samo onoliko dugo koliko je razumno neophodno da se ispune svrhe za koje su prikupljeni ili primljeni ili da se ispoštuju svi primenjivi zakonski uslovi. Kada vaša saglasnost predstavlja pravni osnov za obradu podataka o ličnosti, obrađivaćemo vaše podatke samo dok vaša saglasnost ne istekne ili ne bude povučena.

 

BEZBEDNOST VAŠIH PODATAKA

Vaše lične podatke AP čuva u bezbednom okruženju. Preduzimamo odgovarajuće organizaciono-tehničke i kadrovske mere bezbednosti kako bismo zaštitili vaše lične podatke i informacije od neovlašćenog pristupa, korišćenja, gubitka ili objavljivanja. Ovi sistemi i mere se redovno testiraju i ažuriraju ukoliko je potrebno.

 

VAŠA PRAVA

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših ličnih podataka:

 • pravo na informisanje – Imate pravo da budete informisani o tome kako i zašto se vaši lični podaci koriste, što je i svha ovog akta;
 • pravo na pristup – Imate pravo da zatražite kopiju svih ličnih podataka koje imamo o vama;
 • pravo na ispravku i dopunu – Imate pravo da zahtevate da se vaši netačno uneti podaci bez odlaganja izbrišu odnosno isprave, kao i da zatražite od nas da vam ih dopunimo i ažuriramo ukoliko su zastareli;
 • pravo na brisanje (pravo na zaborav) – U slučaju da želite da se vaši podaci obrišu odnosno želite da prekinemo obradu istih možete nam se obratiti, pod uslovom da nema zakonskih obaveza koje nas obavezuju da ih čuvamo;
 • pravo na ograničenje obrade – Imate pravo da zahtevate ograničenje obrade vaših ličnih podataka što znači da vaše lične podatke možemo nastaviti da čuvamo, ali ne i da ih koristimo;
 • pravo na prigovor – U svakom trenutku imate pravo da podnesete prigovor na obradu vaših podataka;
 • pravo da opozovete pristanak za obradu – Kada se obrada vrši na osnovu vašeg pristanka, u svakom trenutku imate pravo da ga opozovete. Ovde vam, skrećemo pažnju da u slučaju da opozovete vaš pristanak, opoziv ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu vašeg pristanka pre opoziva;
 • pravo da podnesete tužbu Povereniku – U slučaju da smatrate da se obrada podataka vrši suprotno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo podnošenja pritužbe Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti.

Napred pobrojana prava možete ostvariti slanjem upita na e-mail adresu: info@asip.rs.

 

NADLEŽNI ORGAN

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra br. 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, putem e-maila: office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

 

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Politika privatnosti se primenjuje od 01.04.2024. godine. S vremena na vreme možemo ažurirati ovu Politiku privatnosti, a ažurirana verzija će biti objavljena na veb lokaciji. Nastavljanjem korišćenja veb lokacije nakon ažuriranja Politike privatnosti slažete se sa pomenutim ažuriranjem.