Bezbednost i zdravlje na radu - Asip Prevent

Bezbednost i zdravlje na radu

Sigurnost na radu je naša briga, vaša zaštita naša je obaveza!

Bezbednost i zdravlje na radu (BZNR) podrazumeva ostvarivanje uslova rada u kojima se preduzimaju određene mere i aktivnosti u cilju zaštite života i zdravlja zaposlenih i drugih lica koja na to imaju pravo. Interes društva, svih subjekata i svakog pojedinca je da se ostvari najviši nivo bezbednosti i zdravlja na radu, da se neželjene posledice kao što su povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom svedu na najmanju moguću meru, odnosno da se ostvare uslovi rada u kojima bi zaposleni imao osećaj zadovoljstva pri obavljanju svojih profesionalnih zadataka.

Poštujmo zakon

U svetu aktuelnih izazova, važno je imati na umu da papir ne štiti ljude, već su ljudi ti koji štite ljude. U našoj kompaniji smo svesni ove činjenice i posvećeni smo pružanju najboljih rešenja u oblasti zaštite i bezbednosti, kako bismo stvorili zdravu i bezbednu sredinu i kako bi klijenti i zaposleni uvek bili sigurni. Zahvaljujući našem timu stručnjaka i visokom kvalitetu pruženih usluga, težimo maksimalnom prilagođavanju i usklađivanju zakonskih obaveza sa obavezama koje ima svaki poslodavac a koje su definisane u Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu: Pogledajte zakon

Usluge

Na mesečnom nivou pružamo uslugu lica za bezbednost i zdravlje na radu koja obuhvata:

 • Izrada dokumentacije iz oblasti BZNR;
 • Organizovanje preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne sredine;
 • Organizovanje preventivnih i periodičnih pregleda i provere opreme za rad i pregleda i ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija;
 • Organizovanje lekarskih pregleda za zaposlene;
 • Obučavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
 • Prijavu radova nadležnoj inspekciji rada i izradu elaborata o uređenju gradilišta;
 • Prijavu povrede na radu i izradu izveštaja o povredi na radu;
 • Kontrolisanje i davanje predloga u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad i lične zaštitne opreme;
 • Učestvovanje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada;
 • Izrada procedura, uputstava i obezbeđivanje oznaka iz oblasti BZNR;
 • Vođenje evidencija u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Praćenje i kontrola primene mera bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa organizacijom poslova bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Praćenje promene propisa i usklađivanje dokumentacije sa promenama.

Izrada dokumentacije iz oblasti BZNR podrazumeva izradu sledećih dokumenata:

 • Akt o proceni rizika;
 • Program obuke;
 • Evidencije 1-14;
 • Evidencije za zaposlene (Obr. 6, karton lične zaštitne opreme, obrazac o praktičnoj proveri osposobljenosti, test za teorijsku proveru znanja zaposlenog) ;
 • Pravilnik o BZNR;
 • Pravilnik o pružanju prve pomoći;
 • Pravilnik o alkotestiranju;
 • Izrada procedura, uputstava i obezbeđivanje oznaka iz oblasti BZNR

 

Izrada navedene dokumentacije može da se radi u dva slučaja:

 1. Jednokratna izrada dokumentacije – kada poslodavac ima svoje lice koje mu pruža usluge BZNR a od nas zahteva samo izradu dokumentacije.
 2. Kada poslodavac angažuje ASIP PREVENT za izradu dokumentacije i ujedno za vođenje poslova iz oblasti BZNR. U ovom slučaju, izrada dokumentacije se NE NAPLAĆUJE dodatno.

Revizija dokumentacije iz oblasti BZNR podrazumeva ponovnu izradu kompletne dokumentacije a sve radi javljanja potrebe za unapređenjem i ažuriranjem postojeće dokumetacije ili ukoliko to naloži inspektor rada.

Izmena i dopuna Akta o proceni rizika se radi usled otvaranja novog radnog mesta, uvođenja nove opreme za rad, promene procesa rada, otvaranja izdvojenog poslovnog mesta, prilikom teške povrede ili teške povrede sa smrtnim ishodom i sl. U zavisnoti od razloga zbog kog se radi izmena i dopuna, zavisi i koja će se sve dokumenta izrađivati.

Naša firma pruža uslugu obučavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, sa ciljem da osiguramo da zaposleni budu dobro informisani, osposobljeni i svesni mera zaštite na radnom mestu. Takođe, želimo da podignemo svest kod zaposlenih kako bi i oni, zajedno sa nama, pomogli u stvaranju zdrave i bezbedne radne sredine.

Usluga obuhvata prijavu radova i izradu elaborata o uređenju gradilišta sa slanjem u nadležnu inspekciji rada na čijoj se teritoriji izvode radovi.

Odgovornost za prijavljivanje povrede na radu i izradu izveštaja o povredi je na poslodavcu. Međutim, kao pouzdana firma, mi možemo preuzeti tu obavezu i izvršiti te zadatke umesto poslodavca. Na taj način, želimo da olakšamo poslodavcu proces prijave povrede na radu i osiguramo da se sve potrebne informacije adekvatno dokumentuju.

Saradnja sa inspekcijom rada predstavlja važan deo našeg poslovanja i našu posvećenost bezbednosti i zdravlju na radu. Spremni smo da ispunimo sve zahteve inspekcijskih organa i zajedno radimo na unapređenju radnih uslova i postizanju bezbednog i zdravog radnog okruženja.

Alkotestiranje je usluga koju obavljamo uz pomoć baždarenih dregera i sa licima koja poseduju sertifikate za rukovanje istim. Alkotestiranje podrazumeva ispitivanje količine alkohola u izdahnutom vazduhu zaposlenog. Prilikom alkotestiranja, obavezno je da na terenu budu prisutna minimum dva lica, lice sa sertifikatom i stručno lice za BZNR. Nakon završenog alkotestiranja, sačinjava se Zapisnik u kome se upisuju sva lica koja su prošla alkotestiranje i vrednosti koje su dobijene. Zapisnik potpisuje rukovodilac kod poslodavca ili sam poslodavac, lice za bezbednost i zdravlje na radu i lice sa sertifikatom.

Kroz našu uslugu izrade procedura, osiguravamo da vaša organizacija ima jasno definisane procese i postupke za upravljanje rizicima i obezbeđivanje sigurnog i bezbednog radnog okruženja.

Uz to, nudimo i usluge izrade uputstava koja će zaposlenima pružiti jasne smernice i instrukcije o pravilnom postupanju u različitim situacijama vezanim za bezbednost i zaštitu na radu.

Pored toga, naša firma vam takođe može pružiti usluge obezbeđivanja oznaka. Oznake su važan deo vizuelne komunikacije u radnom okruženju, jer pružaju jasne indikacije o opasnostima, upozorenjima i propisanim postupcima.

U okviru naših usluga pružamo i uslugu organizovanja lekarskih pregleda za radna mesta koja uključuju povećani rizik, ciljane lekarske preglede, kao i lekarske preglede u skladu sa zahtevima
Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Kako podneti zahtev?

Da biste podneli zahtev za našu uslugu na brz i jednostavan način, potrebno je da u par koraka popunite zahtev.

Prvo, izaberite najbližu filijalu ili poslovnu jedinicu koja vam odgovara. Dalje popunite sve potrebne informacije uključujući podatke o kompaniji, kontakt detalje i tačan opis usluge koju tražite.

Vaš zahtev će biti prosleđen nadležnom timu koji će ga pregledati i obraditi u najkraćem mogućem roku!

Često postavljena pitanja

Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl.glasnik RS“, br. 35/2023) Link za pristup:
Pogledaj zakon

Poslodavac može da imenuje SAVETNIKA ili SARADNIKA za obavljanje poslova bezbednost i zdravlje na radu.

U pojedinim slučajevima, ukoliko poslodavac ima manje od 20 zaposlenih (u određenim delatnostima) poslodavac može da imenuje i samog sebe za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu ali mora da ima položen stručni ispit.

Poslodavac u delatnostima građevinarstva, poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, rudarstva, prerađivačke industrije, snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacije (osim trgovine električnom energijom i gasovitim gorivima preko gasovodne mreže), snabdevanja vodom, upravljanja otpadnim vodama, kontrolisanja procesa uklanjanja otpada, trgovine na veliko, saobraćaja i skladištenja i sličnim aktivnostima, kao i u delatnostima zdravstvene i socijalne zaštite, BEZ OBZIRA NA BROJ ZAPOSLENIH, dužan je da za poslove bezbednosti i zdravlja na radu imenuje SAVETNIKA za bezbednost i zdravlje na radu, odnosno lice koje ima najmanje stečeno visoko obrazovanje obima od najmanje 240 ESPB bodova na akademskim ili strukovnim studijama u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka i prirodno-matematičkih nauka iz oblasti: biološke nauke, nauke o zaštiti životne sredine, fizičke nauke, fizičko-hemijske i hemijske nauke. Takođe, SAVETNIK  mora da ima položen stručni ispit i važeću licencu.

Poslodavac u delatnostima trgovine na malo, usluga smeštaja i ishrane, informisanja i komunikacija, finansijskih delatnosti i delatnosti osiguranja, poslovanja nekretninama, stručnim, naučnim, inovacionim, administrativnim i pomoćnim uslužnim delatnostima, obaveznog socijalnog osiguranja, obrazovanja, umetnosti, zabave i rekreacije i ostalim uslužnim delatnostima, ukoliko sam ne obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu, dužan je da za poslove bezbednosti i zdravlja na radu imenuje SARADNIKA za bezbednost i zdravlje na radu, odnosno lice koje ima najmanje stečeno visoko obrazovanje obima od najmanje 180 ESPB bodova u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka, prirodno-matematičkih nauka, medicinskih nauka ili društveno-humanističkih nauka. Takođe, SARADNIK  mora da ima položen stručni ispit i važeću licencu.

Akt o proceni rizika je osnovni dokument koji se koristi u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kako bi se identifikovali, procenili i dokumentovali potencijalni rizici i opasnosti na radnom mestu i u radnoj sredini. Ova procena rizika je ključni korak u upravljanju bezbednošću i zdravljem na radu, jer omogućava organizaciji da prepozna potencijalne opasnosti koje mogu ugroziti zaposlene i definiše odgovarajuće mere zaštite koje je potrebno sprovoditi u praksi kako ne bi došlo do povređivanja zaposlenih.

Akt o proceni rizika su dužni da imaju svi poslodavci bez obzira na broj zaposlenih, delatnost, vlasništvo, način registrovanja (preduzetnik, doo, ad, predstavništvo, zdravstvena ustanova, predškolska ustanova, škole, javne ustanove, preduzeće i dr.).

Akt o proceni rizika nema rok važenja. To je trajni dokument koji podleže izmenama i dopunama ukoliko se za tim javi potreba zbog promene radne sredine, radnih mesta, opreme za rad, tehnološkog procesa, unapređenja sistema bezbednosti i zdravlja na radu i dr. Takođe, Akt o proceni rizika podleže izmenama i dopunama i prilikom stupanja na snagu novih propisa koji to nalažu, priliko svake smrtne i teške povrede na radu kao i na osnovu naloga inspektora.

Program obuke zaposlenih za bezbedan i zdrav rad je dokument na osnovu kojeg se vrši osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad. Svi poslodavci moraju da imaju ovaj Program.

Obrazac br. 6 je propisani obrazac o izvršenoj obuci zaposlenog za bezbedan i zdrav rad. Veoma je važan, jer predstavlja dokaz o izvršenoj obuci  zaposlenog za bezbedan i zdrav rad gde su navedeni rizici sa kojima je zaposleni upoznat, preventivnim merama, kao i isntrukcijama, uputstvima, dokumentima i sl. sa kojima je zaposleni upoznat. Obrazac se čuva kod Poslodavca 40 godina.

Obuku zaposlenih za bezbedan i zdrav rad obavlja poslodavac preko imenovanog Savetnika ili Saradnika. Obuka za bezbedan i zdrav rad zaposlenog se vrši prilikom zasnivanja radnog odnosa teorijski i praktično na radnom mestu, prilikom premeštanja na druge poslove, prilikom uvođenja nove tehnologije ili novih sredstava za rad ili promene opreme za rad, kod promene procesa rada i dr. Za radna mesta sa povećanim rizikom obuka se vrši na svakih godinu dana a za radna mesta koja nisu sa povećanim rizikom, obuka se vrši na svake tri godine.

Odgovornost za bezbednost i zdravlje na radu leži kako na poslodavcu, tako i na zaposlenima. Poslodavac je odgovoran za obezbeđivanje sigurnog radnog okruženja, pružanje obuka i resursa za bezbedan rad. Zaposleni su odgovorni za poštovanje propisa i procedura bezbednosti, prijavljivanje potencijalnih opasnosti i aktivno učešće u promociji bezbednosti. Poslodavac se ne oslobađa odgovornosti prenošenjem svojih ovlašćenja na drugo lice.

Povredom na radu smatra se povreda koja je prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizičkim ili hemijskim dejstvom, naglim promenama položaja tela, iznenadnim opterećenjem tela ili drugim promenama fiziološkog stanja organizma koju lice pretrpi prilikom obavljanja poslova za poslodavca ili na redovnom putu od stana do mesta rada ili obrnuto.

Poslodavac je dužan da odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od nastanka, usmeno, u pisanoj formi ili elektronskim putem prijavi nadležnoj inspekciji rada i nadležnom organu za unutrašnje poslove svaku smrtnu, kolektivnu ili tešku povredu na radu, kao i opasnu pojavu koja bi mogla da ugrozi bezbednost i zdravlje zaposlenih.

Za pružanje prve pomoći moraju biti osposobljeni rukovodioci, kao i najmanje 2% od ukupnog broja izvršilaca u jednoj radnoj smeni ili lokacijski odvojenoj jedinici, za osnovno ili napredno osposobljavanje za pružanje prve pomoći u zavisnosti od procenjenih rizika. Poslodavac je dužan da obezbedi da za svaku radnu smenu i lokacijski odvojenu jedinicu bude prisutan najmanje jedan zaposleni koji ima završeno osnovno osposobljavanje za pružanje prve pomoći. Poslodavac je dužan da obezbedi da pri radu na radnom mestu sa povećanim rizikom bude prisutan najmanje jedan zaposleni sa završenim naprednim osposobljavanjem za pružanje prve pomoći.

Lična zaštitna oprema (LZO) je oprema koju zaposleni koriste na radnom mestu radi zaštite svoje sigurnosti i zdravlja. LZO se koristi kada druge mere zaštite, kao što su tehničke ili organizacione mere, nisu dovoljne da se rizik eliminiše ili smanji na prihvatljiv nivo. U LZO spada: odeća, obuća, zaštitne naočare, maske, zaštitne kacige i dr. oprema koja služi za sprečavanje povreda na radu, profesionalnih obljenja, bolesti u vezi sa radom i drugih štetnih posledica po zdravlje zaposlenog. Poslodavac dužan da izda na korišćenje zaposlenima na radnim mestima na kojima je Aktom o proceni rizika propisana njihova upotreba. Poslodavac je dužan da kroz opsposobljavanje za bezbedan i zdrav rad osposobi zaposlenog za bezbedno korišćenje i održavanje ovih sredstava i opreme.

Ispitivanjima uslova radne okoline se proverava se i utvrđuje da li su na radnom mestu u radnoj okolini primenjeni zahtevi koji su propisani za uslove radne okoline kao što su: mikroklimatski faktori (temperatura vazduha, relativna vlažnost vazduha, brzina strujana vazduha), osvetljenost na radnom mestu, fizičke štetnosti (buka, vibracije, štetna zračenja – osim jonizujućih zračenja), hemijske štetnosti (prašina, štetna isparenja, gasovi dimovi i koncentracije opasnih materija), biološke štetnosti (bakterije, virusi, gljivice).

Preventivnim i periodičnim pregledima i proverama opreme za rad proverava se i utvrđuje da li su na opremi za rad, za koju postoji obaveza ispitivanja, a koja se koristi u procesu rada, primenjene mere bezbednosti i zdravlja na radu utvrđene propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehničkim propisima, standardima i uputstvima proizvođača.

Lekarski pregledi su obavezni za zaposlene koji su raspoređeni na radnim mestima sa povećanim rizikom. Zaposleni moraju da rade lekarske preglede na svakih godinu dana.

 Zaposleni koji obavljaju rad sa opremom za rad sa ekranom (rad na račnuaru i sl.) duže od 4 časa dnevno, imaju obavezu vršenja oftalmološkog lekarskog pregleda prilikom zasnivanja radnog odnosa i ne duže od 3 godine.

Lekarski pregledi su obavezni i za zaposlene čiji je posao prevoz i upravljanje vozilom, a u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Lekarski pregledi su obavezni i za one zaposlene koji su raspoređeni na onim radnim mestima za koja je Aktom o proceni rizika propisana ova obaveza.

Kazne za nepoštovanje zakonskih obaveza u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu su od: 300.000rsd – 2.000.000rsd.

Detaljnije o kaznama možete pogledati Član 100 Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_bezbednosti_i_zdravlju_na_radu.html

zadovoljni klijenti

Brzo i jednostavno podnošenje onlajn zahteva.
Živimo i radimo bezbedno!