Laboratorija za merenje - Asip Prevent

Kontrolisanje, pregledi i ispitivanja

Preciznost, tačnost i stručnost su naše vrednosti

Sektor merenja bavi se ispitivanjima u oblasti električnih instalacija niskog napona, gromobranskih instalacija, pregledima i proverama opreme za rad i ispitivanjima uslova radne okoline kao i poslovima kontrolisanja posebnih sistema zaštite od požara.

Budimo odgovorni, sprečimo štetu redovnim merenjima

Cilj kontrolisanja, pregleda i ispitivanja je dobijanje pouzdanog iskaza o deklarisanim i zahtevanim vrednostima određenih parametara kao i o sveobuhvatnom stanju predmeta kontrolisanja. Aktivnosti kontrolisanja, pregleda i ispitivanja su uglavnom praktične (eksperimentalne) prirode, a mogu uključiti i teorijska razmatranja i proračune.

Usluge

Ispitivanje otpornosti uzemljivača je usluga provere vrednosti ostvarene otpornosti postavljenog uzemljivača. Uzemljenja mogu biti radna (neophodna za pravilan rad električnih instalacija), zaštitna (zaštita od napona dodira, napona koraka i atmosferskog pražnjenja) i gromobransko uzemljenje. Ispitivanje otpornosti uzemljivača vrši se na sledećim objektima:

 • Stambenim zgradama,
 • Nestambenim zgradama,
 • Saobraćajnim infrastrukturama,
 • Cevovodima, komunikacionim i električnim vodovima,
 • Složenim industrijskim građevinama (elektrane, rudnici, hemijska industrija, rafinerije…)
 • Ostalim objektima (vojni objekti, javni parkovi, deponije…)

Pregled i ispitivanje električnih instalacija je usluga kontrolisanja postavljenih električnih instalacija i regulisana je propisima kao obavezno ispitivanje. Ispitivanja se mogu obavljati i u fazama postavljanja instalacija da bi se smanjila mogućnost grešaka u samom izvođenju. Kontrolisanje se vrši primenom odobrenih i etaloniranih mernih instrumenata (merila). Pregled i ispitivanje električnih instalacija vrši se na svim objektima na kojima su instalirane:

 • Stambene zgrade,
 • Nestambene zgrade,
 • Saobraćajne infrastrukture,
 • Cevovodi, komunikacioni i električni vodovi,
 • Složene industrijske građevine (elektrane, rudnici, hemijska industrija, rafinerije…)
 • Ostali objekti (vojni objekti, javni parkovi, deponije…)

Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija je usluga kojom se utvrđuje kvalitet instalacije za zaštitu od atmosferskog pražnjenja. Pomenuta usluga podrazumeva ispitivanje otpornosti zaštitnog uzemljenja, ispitivanje neprekidnosti spusnih provodnika, vizelni pregled predmetne intalacije i kontrolu dokumentacije. Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija vrši se na svim objektima koji imaju izvedenu gromobransku instalaciju.

Pregled i provera opreme za rad je usluga koja se obavlja radi potvrde da je oprema za rad u punom obimu bezbedna za upotrebu.

Pregled i provera postavljene opreme za rad može biti preventivna (nakon prvog postavljanja u proizvodnom pogonu i pre prvog puštanja u rad ili havarije) i periodična (periodična provera postavljene oprema za rad obavlja se u roku koji je utvrđen tehničkim propisima i standardima). Pregled i provera opreme za rad vrši se na svoj opremi koja je na mehanizovani pogon koje su privremeno ili na duži vremenski period postavljene i/ili oslonjene, u koje se materijal za obradu ulaže ili vadi ručno;

Pregled i provera opreme za rad je usluga koja se obavlja radi potvrde da je oprema za rad u punom obimu bezbedna za upotrebu.

Pregled i provera samohodnih vozila može biti preventivan (prvi pregled opreme pre puštanja u rad) i periodičan (periodična provera oprema za rad obavlja se u roku koji je utvrđen tehničkim propisima i standardima). Pregled i provera opreme za rad vrši se na samohodno vozilo, na mehanizovani pogon, koje se koristi za unutrašnji transport – vuču, potiskivanje, dizanje, spuštanje i prenošenje tereta.

Pregled i provera opreme za rad je usluga koja se obavlja radi potvrde da je oprema za rad u punom obimu bezbedna za upotrebu.

Pregled i provera dizalica može biti preventivan (prvi pregled opreme odmah nakon montaže na gradilištu i pre puštanja u rad) i periodičan (periodična provera oprema za rad obavlja se u roku koji je utvrđen tehničkim propisima i standardima, na gradilištima nakon godinu dana). Opreme za rad koja podleže pregledu su dizalice i uređaji bez obzira na nosivost, na mehanizovani ili ručni pogon, koji služe za dizanje, spuštanje i prenošenje tereta pomoću čeličnog ili drugog užeta, lanca, hidrauličnog sistema i dr.

Ispitivanje protivpanične rasvete je usluga kojom se utvrđuje da li izvedena protivpanična rasveta zadovoljava normative propisane odgovarajućuim pravilnicima i standardima . Ispitivanje protivpanične rasvete vrši se na svim objektima koji imaju izvedenu protivpaničnu rasvetu.

Ugradnja zaštitnog uređaja se obavlja na opremu za rad koja ne zadovoljava stavku „Poremećaji, nestanak i ponovni povratak energije, zaštita od povratnog napona“ u okviru provera električne instalacije za predmetnu opremu.

U opremu koja podleže ugradnji spadaju sve mašine koje služe za obradu drveta, metala, mesa, testa, papira i ostalih sirovina a koje rade sa alatima za obradu poput sečiva, glodala, burgija, mutilica, mlinova…

Pregled i provera privremene električne instalacije je usluga koja se obavlja radi potvrde da je privremena instalacija u punom obimu bezbedna za upotrebu.

Pregled i provera privremene električne instalacije može biti preventivna (nakon prvog postavljanja na privremenu lokaciju) i periodična (periodična provera ukoliko se privremena instalacija zadržava duže od predviđenih rokova za periodične provere). Pregled i provera privremene električne instalacije vrši se na svim objektima/gradilištima gde je instalacija postavljena za potrebe snadbevanja energijom električnih potrošača.

Izrada opšteg uputstva za upotrebu opreme za rad se obavlja u okviru vođenja poslova BZNR kao obavezna usluga. Uputstva se izrađaju za svaki komad opreme za rad ponaosob koju poseduje poslodavac u okviru radnog prostora/objekta kao i za prenosne ručne alate koje zaposleni prenose do lokacije na kojoj se obavljaju radovi.

Ispitivanja mikroklime vrši se na radnim mestima u radnoj okolini u kojoj se obavlja proces rada, odnosno u kojoj se zaposleni kreću, ili zadržavaju duže od dva sata u toku radne smene. Ispitivanja mikroklime vrše se u letnjem i zimskom periodu, a ne vrše se u prostorijama u kojima tehnološki postupak uslovljava određene klimatske uslove. Ispitivanja mikroklime u letnjem periodu vrši se kad je spoljna temperatura iznad 25 stepeni Celzijusa, a u zimskom periodu kada je spoljna temperatura ispod 5 stepeni Celzijusa.

Ispitivanje fizičkih štetnosti vrši se na radnom mestu u radnoj okolini gde se pri tehnološkom i radnom procesu pojavljuju buka. Na radnim pozicijama na kojima se radnik zadržava tokom radnog dana sa izraženim uticajem buke, vrši se merenje ponederisanog, ekvivalentnog nivoa zvučnog pritiska na osnovu kojih se vrši proračun dnevne doze (izloženosti) buke koji radnik primi tokom radnog dana.

Ispitivanje kvaliteta osvetljenja na radnom mestu i u radnoj prostoriji vrši se na novoizvedenom osvetljenju, posle rekonstrukcije postojećeg osvetljenja, promene namene objekta, odnosno radne  prostorije i na zahtev investitora, a u skladu sa propisima o zaštiti na radu, tehničkim propisima i srpskim standardima.

Ispitivanje hemijskih štetnosti vrši se na radnom mestu i radnoj sredini gde se u procesu koriste, pojavljuju ili proizvode hemikalije i druge štetnosti definisane srpskim standardima, kao i drugim propisima u kojima su definisane hemijske štetnosti.

Pregled poslova pri kojima postoji mogućnost izlaganja biološkim štetnostima:

 • rad u postrojenjima za proizvodnju hrane,
 • rad u poljoprivredi,
 • poslovi pri kojima dolazi do kontakta sa životinjama i /ili proizvodima životinjskog porekla,
 • rad u zdravstvu uključujući odeljenja za izolaciju i mrtvačnice,
 • rad u kliničkim, veterniraskim i dijagnostičkim laboratorijama, osim u dijagnostičkim mikrobiološkim laboratorijama,
 • rad u postojenjima za odlaganje otpada,
 • rad u pogonima za prečišćavanje otpadnih voda.

Pregled i ispitivanje električne instalacije obuhvata proveru:

 • Zaštite od električnog udara,
 • Mera zaštite od širenja vatre i od termičkih uticaja provodnika prema trajno dozvoljenim vrednostima struje i dozvoljenom padu napona,
 • Izbora i podešenosti zaštitnih uređaja i uređaja za nadzor,
 • Ispravnosti postavljanja rasklopnih uređaja u pogledu rastavnog razmaka,
 • Izbora opreme i mere zaštite prema spoljašnjim uticajima,
 • Raspoznavanje neutralnog i zaštitnog provodnika,
 • Pristupačnosti i raspoloživosti prostora za rad i održavanje.
 • Ispitivanje električne instalacije obuhvata proveru primenom mernih instrumenata i merenje parametara instalacije u skladu sa Pravilnikom i metodama definisanim u standardu SRPS HD 60364-6:2017.

Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije obuhvata:

 • Ispitivanje neprekidnosti prihvatnog sistema, spusnih provodnika i sistema uzemljenja i njihovih spojeva;
 • Ispitivanje otpornosti uzemljivača;
 • Ispunjenost zahteva standarda SRPS EN 62305-3:2013;
 • Prilagođenost hvataljki (prihvatnog sistema) obliku i konstrukciji objekta;
 • Stanje vidljivih spojeva i veza;
 • Sigurnost pričvršćenja provodnika i komponenti sistema i mehanička zaštita;
 • Nivo korozije;
 • Utvrđivanje da su svi delovi ili konstrukcije i sve metalne mase koje su naknadno pridodate ugrađeni u štićeni prostor izjednačenjem potencijala ili produženjem gromobranske instalacije.
 • utvrđivanje nivoa zaštite objekta (proračun).
 • Ispitivanje gromobranske instalacije obuhvata proveru primenom mernih instrumenata i merenje parametara instalacije u skladu sa metodama definisanim za električne instalacije – SRPS HD 60364-6:2017.

Antistatik podne obloge (podovi) postavljaju se prostorijama gde postoji opasnost za osetljivu elektronsku opremu i osoblje usled nagomilavanja statičkog elektriciteta.

Kontrolisanje električne otpornosti/impedanse podova i zidova vrši se metodom opisanom u SRPS HD 60364-6:2017.

U potencijalno eksplozivnim sredinama mere za odvođenje statičkog elektriciteta su obavezne. Postoji više metoda za otklanjanje ovih pojava. Jedna od najčešćih je uzemljenje i izjednačenje potencijala.

Kontrolisanje automatske dojave požara (prvo kontrolisanje) je usluga provera-utvrđivanja izvedene instalacije, da li je u skaldu sa odobrenom tehničkom dokumentacijom ili nije, kao i provera rada-ispravnosti iste sa izvršnim funkcijama same centrale. Provera atesta ugrađene opreme i setifikata o usaglašenosti. Ako instalacija nije u skladu sa odobrenom tehničkom dokumentaciom da li ima projekat izvedenog objekta sa proverom na terenu. Neophodno je da tehnička dokumentacija ima saglasnosti MUP-a koja se upisuje i Ispravu.Sačinjava se zapisnik o kontrolisanju na osnovu kaga se izrađuje Ispravu o prvom kontrolisanju.

Kontrolisanje obavljau pravna lica koje imaju akreditaciju i rešenje MUP-a za kontrolisanje instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara.

Objekti koji su obuhvaćeni kontrolisanju:

 • Stambene i poslovne zgrade,
 • Garaže,
 • Poslovni objekti i magacini,
 • Objekti posebne namene,
 • Ostalim objektima (potvrđeno Planom zaštite od požara)

Periodično kontrolisanje automatske dojave požara se obavlja na 6 meseci ovlaštena organizacija i na dva meseca sama radna organizacija u sopsvenoj režiji ili ako ne može angažuje ovlaštenu organizaciju da radi dvomesečnu kontrolu. Kontrolisanje obavljau pravna lica koje imaju akreditaciju i rešenje MUP-a za kontrolisanje instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara.

 Objekti koji su obuhvaćeni periodičnom kontrolisanju:

 • Stambene i poslovne zgrade,
 • Garaže,
 • Poslovni objekti i magacini,
 • Objekti posebne namene,
 • Ostalim objektima (ptvrđeno Planom zaštite od požara)

Kontrolisanje instalacija i uređaja za detekciju gasa (prvo kontrolisanje) je usluga provera-utvrđivanja izvedene instalacije, da li je u skaldu sa odobrenom tehničkom dokumentacijom ili nije, kao i provera rada-ispravnosti iste sa izvršnim funkcijama same centrale. Provera atesta ugrađene opreme i setifikata o usaglašenosti. Ako instalacija nije u skladu sa odobrenom tehničkom dokumentaciom da li ima projekat izvedenog objekta sa proverom na terenu. Neophodno je da tehnička dokumentacija ima saglasnosti MUP-a koja se upisuje i Ispravu. Sačinjava se zapisnik o kontrolisanju na osnovu kaga se izrađuje Ispravu o prvom kontrolisanju. Kontrolisanje obavljau pravna lica koje imaju akreditaciju i rešenje MUP-a za kontrolisanje instalacije i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova.

Objekto u kojima se instalira detekcija gasa:

 • Kotlarnice,
 • Garaže,
 • Specifični proizvodni procesi
 • Proizvodnja lakova farbe i dr.

Periodično kontrolisanje instalacije i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova se obavlja na 6 meseci ovlaštena organizacija. Kontrolisanje obavljau pravna lica koje imaju akreditaciju i rešenje MUP-a za kontrolisanje instalacije i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova.

 Objekto u kojima se instalira detekcija gasa:

 • Kotlarnice,
 • Garaže,
 • Specifični proizvodni procesi
 • Proizvodnja lakova farbe i dr.

Kontrolisanje instalacije za odvođenje dima i toplote (prvo kontrolisanje) je usluga provera-utvrđivanja izvedene instalacije, da li je u skaldu sa odobrenom tehničkom dokumentacijom ili nije, kao i provera rada-ispravnosti iste sa izvršnim funkcijama same centrale. Provera atesta ugrađene opreme i setifikata o usaglašenosti. Ako instalacija nije u skladu sa odobrenom tehničkom dokumentaciom da li ima projekat izvedenog objekta sa proverom na terenu. Neophodno je da tehnička dokumentacija ima saglasnosti MUP-a koja se upisuje i Ispravu.Sačinjava se zapisnik o kontrolisanju na osnovu kaga se izrađuje Ispravu o prvom kontrolisanju.

Kontrolisanje obavljaju pravna lica koje imaju akreditaciju i rešenje MUP-a za kontrolisanje instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara.

Objekti koji su obuhvaćeni kontrolisanju koji imaju PP klapne, kupole, PP vrata, PP zavese, ventilatori u kanalima za odimljavanje i pravljenje nad/podpritiska).

 • Proizvodne hale,
 • Garaže,
 • Poslovni objekti i magacini (stepeništa, liftovi),
 • Objekti posebne namene,
 • Ostalim objektima (potvrđeno Planom zaštite od požara)

Periodično kontrolisanje instalacije za odvođenje dima i toplote se obavlja na 6 meseci ovlaštena organizacija.  Kontrolisanje obavljau pravna lica koje imaju akreditaciju i rešenje MUP-a za kontrolisanje instalacije za odvođenje dima i toplote.

Objekti koji su obuhvaćeni kontrolisanju koji imaju PP klapne, kupole, PP vrata, PP zavese, ventilatori u kanalima za odimljavanje i pravljenje nad/podpritiska).

 • Proizvodne hale,
 • Garaže,
 • Poslovni objekti i magacini (stepeništa, liftovi),
 • Objekti posebne namene,
 • Ostalim objektima (potvrđeno Planom zaštite od požara)

Kontrolisanje instalacija i uređaja u zonama opasnosti od eksplozija (prvo kontrolisanje) je usluga provera-utvrđivanja izvedene instalacije, da li je u skladu sa odobrenom tehničkom dokumentacijom ili nije, kao i provera rada-ispravnosti iste. Provera atesta ugrađene opreme i setifikata o usaglašenosti. Ako instalacija nije u skladu sa odobrenom tehničkom dokumentaciom da li ima projekat izvedenog objekta sa proverom na terenu. Neophodno je da tehnička dokumentacija ima saglasnosti MUP-a koja se upisuje i Ispravu.Sačinjava se zapisnik o kontrolisanju na osnovu kaga se izrađuje Ispravu o prvom kontrolisanju.

Kontrolisanje obavljau pravna lica koje imaju akreditaciju i rešenje MUP-a za kontrolisanje instalacija i uređaja u zonama opasnosti od eksplozija.

Objekti koji su obuhvaćeni kontrolisanjem:

 • Benzinske pumpe,
 • Silosi,
 • Rudnici,
 • Skladišta farbi i lakova,
 • Specifični proizvodni procesi- eksplozivi, farbe, lakirnice i dr.

Periodično kontrolisanje instalacije za odvođenje dima i toplote se obavlja na 6 meseci ovlaštena organizacija.  Kontrolisanje obavljau pravna lica koje imaju akreditaciju i rešenje MUP-a za kontrolisanje instalacije za odvođenje dima i toplote.

Objekti koji su obuhvaćeni kontrolisanjem:

 • Benzinske pumpe,
 • Silosi,
 • Rudnici,
 • Skladišta farbi i lakova,
 • Specifični proizvodni procesi- eksplozivi, farbe, lakirnice i dr.

Ispitivanje provodnosti podova je usluga merenja električne otpornosti postavljenih podova prema zemlji. Merenje se vrši primenom odobrenih i etaloniranih mernih instrumenata (merila) i sonde kao pomoćne opreme koje su takođe definisane određenim standardima. Provodni podovi kao deo instalacija primenjuju se u sledećim objektima:

 • Medicinskim operacionim salama,
 • Salama i laboratorijama sa specifičnom i osetiljivom opremom,
 • Objektima za proizvodnju i skladištenje eksplozivnih i zapaljivih sredstava

Kontrolisanje instalacija za odvođenje statičkog elektriciteta je potrebno raditi na objektima i instalacijama u potencijalno eksplozivnim sredinama. Merenje neophpdnih parametara se vrši primenom odobrenih i etaloniranih mernih instrumenata (merila). Jedna od mera za odvođenje statičkog elektriciteta je uzemljenje i izjednačenje potencijala. Objekti na kojima postoje ove instalacije su:

 • Objektima za proizvodnju i skladištenje eksplozivnih i zapaljivih materija
 • Složene industrijske građevine (elektrane, rudnici, hemijska industrija…)
 • Silosi za smeštaj žitarica
 • Benzinske i gasne stanice i sl.

Obuhvata sve postupke neophodne za proveru bezbednosti lifta za upotrebu. Redovni pregled lifta obavlja se jednom godišnje i obavlja ga imenovano telo. Svi liftovi u upotrebi podležu obavezi redovnog pregleda. (Zakonska obaveza). Vlasnik lifta obezbeđuje redovni pregled.

Vanredni pregled lifta obuhvata sve postupke neophodne za proveru bezbednosti lifta za upotrebu, sa akcentom na razlog zbog koga je pokrenut postupak vanrednog pregleda lifta. Vanredni pregled lifta obavlja na osnovu pravilnika i zahtev vlasnika lifta i sprovodi se u slučaju:

 • Nastalih osnovnih promena na liftu;
 • Stavljanja lifta u upotrebu posle nezgode;
 • Zahteva vlasnika u slučaju kvara;
 • Zahteva nadležnog inspektora;
 • Izdavanja negativnog izveštaja o pregledu lifta.

Završna kontrola lifta je postupak ocenjivanja  usaglašenosti kojim imenovano telo utvrđuje i potvrđuje da lift koji se stavlja na tržište i za koji je izdat sertifikat o pregledu tipa ili koji je projektovan i izrađen u skladu sa odobrenim sistemom kvaliteta ispunjava bitne zahteve za bezbednost korisnika lifta prema prilogu 6 Pravilnika o bezbednosti liftova.

Pojedinačnu verifikaciju sprovodi imenovano telo na zahtevu investitora ili instalatera lifta, tako što kontrolori osvedočeni od strane Akreditacionog tela ocenjuju (pre prvog puštanja u rad) da li lift ispunjava bitne zahteve za bezbednost korisnika prema prilogu 9 Pravilnika o bezbednosti liftova.

Kako podneti zahtev?

Da biste podneli zahtev za našu uslugu na brz i jednostavan način, potrebno je da u par koraka popunite zahtev.

Prvo, izaberite najbližu filijalu ili poslovnu jedinicu koja vam odgovara. Dalje popunite sve potrebne informacije uključujući podatke o kompaniji, kontakt detalje i tačan opis usluge koju tražite.

Vaš zahtev će biti prosleđen nadležnom timu koji će ga pregledati i obraditi u najkraćem mogućem roku!

Često postavljena pitanja

Potreban je dokument koji se zove pregled i ispitivanje električnih instalacija.

Obaveza pregleda i provere opreme za rad propisana je u članu 15, tačka 7 Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu („Sl. glasnik RS“, br. 35/2023)

Preglede i provere opreme za rad može da vrši pravno lice sa licencom za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad, koje poseduje odgovarajuće instrumente i uređaje za obavljanje pregleda i provere, navedene sa tehničkim karakteristikama u prihvaćenoj metodologiji.

Oprema koja podleže pregledu i proveri opreme za definisana je u članu 3 Pravilnika o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline („Službeni glasnik RS“, broj 15 / 2023).

Stručni nalaz o pregledu i proveri opreme za rad važi tri godine od datuma pregleda osim u slučaju kada oprema menja lokaciju. Tada se mora ponovo pregledati. Stručni nalaz za privremenu električnu instalaciju važi šest meseci.

Za pregled dizalice potrebno je obezbediti odgovarajući teret zbog kontrole nosivosti i matičnu i kontrolnu knjigu (važi samo za dizalice nosivosti preko 1000kg).

Da bi mogli da izvršimo pregled i proveru kompresora kao opreme za rad neophodan je važeći izveštaj o ispitivanju ventila sigurnosti.

Obaveza kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema zaštite od požara, definisana je u članu 44 Zakona o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni)

Sistemi za automatsko otkrivanje i dojavu požara kontrolišu se na svakih šest meseci. Za poslove kontrolisanja potrebno je obezbediti odgovarajuću tehničku dokumentaciju (projekte) po kojoj je sistem izvođen. Isti period kontrolisanja važi i za druge posebne sisteme koji su utvrđeni Pravilnikom MUP-a.

Ispitivanje parametara mikroklime se ispituju u letnjem i zimskom periodu. Ispitivanje mikroklime u letnjem periodu vrši se kad je spoljna temperatura iznad 25 stepeni celzijusa, a u zimskom periodu kada je spoljna temperatura ispod 5 stepeni celzijusa.

zadovoljni klijenti

Brzo i jednostavno podnošenje onlajn zahteva.
Živimo i radimo bezbedno!