Zaštita od požara - Stučne usluge - Asip Prevent, Novi Sad

Zaštita od požara

Vaša sigurnost je naš prioritet!

Sa skromnih, ali značajnih deset godina iskustva u oblasti zaštite od požara, predstavljamo se kao pouzdan partner za sve vaše potrebe u ovoj bitnoj sferi. Tako da možemo reći da je zaštita od požara postala nešto što je prepoznatljivo za brend ASIP Prevent. Naša osnovna usluga obuhvata pružanje stručnog lica za zaštitu od požara, garantujući vam mir i sigurnost. Osim toga, stekli smo ugled u izradi planova, elaborata i glavnih projekata za zaštitu od požara, sve sa ciljem da vam obezbedimo potpunu bezbednost. Naša desetogodišnja prisutnost na tržištu oslikava našu posvećenost izuzetnosti i kontinuiranom napretku kako bismo i dalje bili vaši verni partneri u zaštiti od požara. Vaša zastita i sigurnost je naša glavna briga i tu smo da je zajedno gradimo.

Koji je naš cilj?

Sektor zaštite od požara i eksplozija ASIP Prevent-a ima za cilj da objedini sve preventivne aktivnosti koje obuhvataju skup mera i radnji za planiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu mera i radnji za zaštitu od požara i eksplozija. Sa ciljem da se u slučaju izbijanja požara rizik po život i zdravlje ljudi i ugrožavanje materijalnih dobara svede na najmanju moguću meru i požar ograniči na samom mestu izbijanja. Preventivna zaštita čini vrlo važan deo sistema zaštite od požara i eksplozija i ASIP Prevent  tome pridaje najviši značaj kada je vaša zaštita i bezbednost na radu u pitanju.

Usluge

ASIP PREVENT vrši pružanje usluga stručnog lica za organizovanje poslova zaštite od požara u skladu sa članom 25. Zakona o zaštiti od požara (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) obuhvata:

 1. izrada i ažuriranje Pravila zaštite od požara u skladu sa članom 28. Zakona o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni.) i Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu od požara stambenih i poslovnih objekata i objekata javne namene („Sl. Glasnik RS“, br. 22/2019) koja su usaglašena sa referentnim pravnim aktima za objekte III kategorije ugroženosti od požara.
 2. Izrada i ažuriranje Programa osnovne obuke zaposlenih iz oblasti Zop-a i pribavljanje saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije na taj dokument.
 3. Izrada i ažuriranje crteža Planova evakuacije za objekat, sa definisanim bezbednim mestima  za okupljanje, maksimalnim brojem lica koji mogu da se bezbedno evakuišu i imenovanje rukovodioca evakuacije.
 4. Osnovna obuka zaposlenih iz oblasti zaštite od požara na radu za sve zaposlene (teorijska i praktična),
 5. Izrada i postavljanje Upustava za postupanje u slučaju požara, putokaza smerova evakucije, kao i putokaza za pravilno aktiviranje mobilnih aparata za gašenje početnog požara, hidranata i ostalih sistema zaštite od požara u objektu.
 6. Praćenje rokova ispitivanja ugrađenih sistema i organizovanje periodičnih pregleda istih u skladu sa zakonskom regulativom,
 7. Obilaženje objekta i sastavljanje Zapisnika o obilasku sa fokusom na nedostatke sa aspekta zaštite od požara radi unapređenja nivoa zaštite od požara.
 8. Zastupanje pred nadležnim inspekcijskim organima Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije.
 9. Ažuriranje celokupne dokumentacije iz oblasti zaštite od požara u skladu sa promenom zakonske regulative,
 10. Izdavanje odobrenja za zavarivanje, rezanje i lemljenje za stalna i privremena mesta u tehnološkom procesu,
 11. Organizovanjem i pripremanjem subjekata zaštite od požara za sprovođenje zaštite od požara;
 12. Preduzimanjem mera i radnji za zaštitu i spasavanje ljudi, materijalnih dobara i životne sredine prilikom izbijanja požara;

Konsultant za poslove zaštite od požara igra bitnu ulogu u osiguranju bezbednosti. Njegove obaveze obuhvataju dubinsku analizu rizika, projektovanje sofisticiranih sistema zaštite i pružanje visokokvalitetne obuke, čime obezbeđuje da organizacije budu potpuno pripremljene. Njegova uloga je osigurati da svaki korak bude besprekorno usklađen s najvišim standardima, čineći tako svaki prostor ne samo sigurnijim, već i bolje pripremljenim za potencijalne vanredne situacije. Konsultantske usluge, u koje spada zaštita od požara, spadaju u usluge po kojima je Asip Prevent nadaleko poznat. Pozovite nas i saznajte više o tome kako zaštita u slučaju požara i vaša bezbednost može dostići viši nivo!

ASIP Prevent je dobio rešenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sektora za vanredne situacije, pod oznakom 09 broj: 217-241/22 od 04.05.2022. godine. Na osnovu ispunjenih uslova za organizovanje i izvođenje posebne obuke iz oblasti zaštite od požara. Obuka se organizuje i održava prema nastavnom planu i programu obučavanja, u kabinetima i na poligonu ASIP Prevent DOO Novi Sad, na adresi Lazara Stojkovića 19. Pripremna nastava se održava prema rasporedu predavanja koji se kandidatima dostavlja pre početka nastave.

Praktičan rad sa motornom vatrogasnom pumpom za kandidate sa srednjo-stručnom spremom organizuje se u prepodnevnim satima. Polaganje stručnog ispita zakazuje se po zahtevu pravnog lica koje je obuku organizovalo i sprovelo, i to ne ranije od 30, i ne kasnije od 60 dana nakon završetka obuke, a utvrđuje ga organizaciona jedinica u sedištu Ministarstva nadležnog za poslove zaštite od požara. Hajde da učimo zajedno!

Izrada dokumentacije iz oblasti zaštite od požara u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (“Sl. glasnik RS, br. 87/2018 dr zakoni) obuhvata:

 1. izrada i ažuriranje Pravila zaštite od požara u skladu sa članom 28. Zakona o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni.) i Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu od požara stambenih i poslovnih objekata i objekata javne namene („Sl. Glasnik RS“, br. 22/2019) koja su usaglašena sa referentnim pravnim aktima za objekte III kategorije ugroženosti od požara.
 2. Izrada i ažuriranje Programa osnovne obuke zaposlenih iz oblasti Zop-a i pribavljanje saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije na taj dokument.
 3. Izrada i ažuriranje crteža Planova evakuacije za objekat, sa definisanim bezbednim mestima za okupljanje, maksimalnim brojem lica koji mogu da se bezbedno evakuišu i imenovanje rukovodioca evakuacije.
 4. Osnovna obuka za sve zaposlene iz oblasti zaštite od požara za sve zaposlene (teorijska i praktična),
 5. Izrada i postavljanje Upustava za postupanje u slučaju požara, putokaza smerova evakucije, kao i putokaza za pravilno aktiviranje mobilnih aparata za gašenje početnog požara, hidranata i ostalih sistema zaštite od požara u objektu.

S obzirom na naše obimno iskustvo u izradi planova zaštite od požara, ASIP Prevent je vaša pouzdana destinacija za vrhunske usluge u ovoj oblasti. Naš tim stručnjaka pruža najbolje savete i pristupe u kreiranju planova koji će vam obezbediti potpunu sigurnost u slučaju požara. Osim što ćemo osigurati da plan bude u potpunosti usklađen sa svim zakonima i standardima, naša posvećenost detaljima i praktičnom pristupu će vam pružiti mir uma znajući da ste potpuno zaštićeni. Od početne analize rizika do finalne verzije plana, ASIP Prevent će biti uz vas, obezbeđujući najviši nivo sigurnosti za vas i vaše objekte. Investirajte u iskustvo i pouzdanost, izaberite ASIP Prevent za vaš plan i omogućite sebi da zaštita od požara i bezbednost bude potpuna!

Izrada Plana zaštite od požara za objekte razvrstane u I i II kategoriju ugroženosti od požara u skladu sa članom 27. Zakona o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni ) obuhvata:

 1. Prikaz postojećeg stanja zaštite od požara;
 2. Procenu ugroženosti od požara;
 3. Organizaciju zaštite od požara;
 4. Predlog tehničkih i organizacionih mera za otklanjanje nedostataka i unapređenje stanja zaštite od požara;
 5. Proračun potrebnih finansijskih sredstava;
 6. Propisane proračunske i grafičke priloge;
 7. Proračun maksimalnog broja ljudi koji se mogu bezbedno evakuisati iz objekta.

Na Plan zaštite od požara, izmene i dopune tog plana pribavlja se saglasnost Ministarstva.

Vaša bezbednost je naša misija! Ponosno vam nudimo uslugu izrade elaborata zaštite od požara koja će potpuno zadovoljiti vaše potrebe i regulatorne zahteve. Naš tim stručnjaka kome je zaštita od požara uža specijalnost će pažljivo analizirati vaš objekat i izraditi detaljan elaborat koji će obuhvatiti sve aspekte da bi zaštita od požara i bezbednost bila maksimalna. S našim elaboratom, ne samo da ćete biti u skladu sa svim zakonima i standardima, već ćete imati i potpunu kontrolu nad vašom bezbednošću. Izaberite nas kao vašeg partnera u zaštiti od požara i investirajte beu miran i siguran radni i životni prostor, kao i očuvanje životne sredine.

Elaborat zaštite od požara ima za cilj da na osnovu procene rizika od požara, namene objekta, vrste, količine i fizičko – hemijskih osobina materija prisutnih u objektu, odredi tehničke i organizacione mere i predvidi obezbeđenje maksimalno moguće zaštite od požara u datim uslovima. Elaborat zaštite od požara, kao sastavni deo tehničke dokumentacije za dobijanje građevinske dozvole treba da sadrži:

 1. Tehnički izveštaj,
 2. Proračunske osnove,
 3. Grafičku dokumentaciju
 4. Predmer i predračun opreme i sredstava za zaštitu od požara
Osigurajte potpunu sigurnost vašeg objekta uz našu uslugu izrade glavnog projekta za zaštitu od požara. Naš tim stručnjaka će pažljivo analizirati vaš objekat, identifikovati potencijalne rizike i razviti sveobuhvatan plan kako bi zaštita vaše imovine i bezbednost i zdravlje vaših zaposlenih bilo potpuno. Bezbednost vaših radnika, posetilaca, zaštita životne sredine i vaše imovine je naš prioritet kod usluge: Zaštita od požara. Odlučite se za pouzdanost i stručnost – izaberite našu uslugu izrade glavnog projekta zaštite od požara i spavajte mirno znajući da ste u najboljim rukama kada je zaštita od požara u pitanju!Glavni projekat zaštite od požara je sastavni deo tehničke dokumentacije za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju objekata sa svim pripadajućim instalacijama, opremom i uređajima. Glavni projekat zaštite od požara se izrađuje u skladu sa članom 31. Zakona o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni) i obuhvata:
 1. Tehnički izveštaj,
 2. Proračunske osnove,
 3. Grafičku dokumentaciju
 4. Predmer opreme i sredstava kojima se obezbeđuje zaštita od požara
 

Privredno društvo odnosno drugo pravno ili fizičko lice, koje je vlasnik odnosno korisnik poslovnih, industrijskih i objekata javne namene i slobodnostojećih garaža, a koji nisu u obavezi da imaju Plan zaštite, kao i objekata u trećoj kategoriji ugroženosti od požara, i stambene zgrade donose Pravila zaštite od požara koja obuhvataju:

1) organizaciju tehnoloških procesa na način da rizik od izbijanja i širenja požara bude otklonjen, a da u slučaju njegovog izbijanja bude obezbeđena bezbedna evakuacija ljudi i imovine i sprečeno njegovo širenje;

2) zaštitu od požara u zavisnosti od namene objekta sa potrebnim brojem lica osposobljenih za obavljanje poslova zaštite od požara;

3) plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara;

4) način osposobljavanja zaposlenih za sprovođenje zaštite od požara;

5) prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih za sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara;

6) proračun maksimalnog broja ljudi koji se mogu bezbedno evakuisati iz objekta.

Program osnovne obuke donosi poslodavac odnosno rukovodilac državnog organa, organa autonomne pokrajine ili organa jedinice lokalne samouprave, po pribavljenoj saglasnosti Ministarstva.

Program osnovne obuke zaposlenih ima opšti deo i posebni deo koji sadrži specifičnosti zaštite od požara za delatnost kojom se pravno lice bavi.

Osnovna obuka iz oblasti zaštite od požara organizuje se za sve zaposlene odmah po stupanju na rad, a najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na rad.

Osnovnu obuku i praktičnu proveru znanja zaposlenih za potrebe trećih lica obavljaju pravna lica iz člana 25. i člana 56. stav 1. Zakona o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni. Lica koja rade na poslovima zaštite od požara mogu obavljati osnovnu obuku i praktičnu proveru znanja iz stava 1. ovog člana

Subjekti u prvoj, drugoj i trećoj kategoriji ugroženosti od požara moraju imati Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju da izbije požar, koji moraju biti istaknuti na vidljivom mestu.

Svako pravno lice koje se bavi poslovima zavarivanja, rezanja i lemljenja, dužno je da donese ovaj Pravilnik u kome se opisuju prevenitvne mere zaštite od požara u skladu sa radovima koje se obavljaju, shodno Uredbi o merama zaštite od požara pri izvođanju radova za zavarivanja, rezanja i lemljenja (“Sl. glasnik SRS”, br. 50/79).

Svako pravno lice koje se bavi poslovima zavarivanja, rezanja i lemljenja, dužno je da donese ovaj Pravilnik u kome se opisuju prevenitvne mere zaštite od požara u skladu sa radovima koje se obavljaju, shodno Uredbi o merama zaštite od požara pri izvođanju radova za zavarivanja, rezanja i lemljenja (“Sl. glasnik SRS”, br. 50/79).

Privredno društvo, zemljoradnička zadruga, ustanova ili drugo pravno lice, preduzetnik i poljoprivrednik koji vrši žetvene radove dužan je da preduzme posebne mere zaštite strnih useva od požara.

Pod posebnim merama zaštite strnih useva od požara podrazumevaju se:

1) organizovanje stalnog dežurstva;

2) organizovanje osmatračke službe;

3) organizovanje službe veze i obaveštavanja;

4) opremanje mehanizacije odgovarajućom protivpožarnom opremom;

5) kontrola protivpožarne opreme;

6) kontrola ispravnosti mehanizacije;

7) kontrola uskladištavanja useva

Procena rizika od nastanka povreda na radu i oštećenja zdravlja zaposlenih usled eksplozivnih atmosfera se radi za pravna lica koja u svom tehnološkom procesu imaju prostorije ili delove objekta koji su ugroženi od nastanka eksplozivnih atmosfera. U takvim uslovima, zaštita je neophodna kako bi se osiguralo bezbedno radno okruženje i smanjili rizici od povreda i očuvalo zdravlje i bezbednost.

Ova usluga podrazumeva nabavku i postavljanje kod pravnog lica, kako bi sigurnost i bezbednost svih bila na najvišem nivou. I ova usluga podrazumeva nabavku i postavljanje sledećih oznaka: 

 • Upustvo za aktiviranje mobilnih uređaja za gašenje požara,
 • Upustvo za aktiviranje hidrantske instalacije,
 • Ozanka “IZLAZ / EXIT”
 • Oznake o smeru kretanja pri evakuaciji ljudi iz objekta,
 • Oznake za prostorije koje su ugrožene eksplozivnom atmosferom,
 • Oznake za preventivne mere pri izvođenju radova rezanja, lemljenja i zavarivanja,
 • Ozanke zabranjeno pušenje, zabranjena upotreba otvorenog plamena, alata koji varniči…

U skladu sa članom 44. Zakona o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni ispravnost instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara, gašenje požara, detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, instalacija u zonama opasnosti od eksplozije, instalacija za odvođenje dima i toplote, instalacija hidrantske mreže za gašenje požara, kao i mobilnih uređaja za gašenje požara mora se kontrolisati na svakih šest meseci od strane ovlašćenog pravnog lica

Prvo kontrolisanje hidrantske instalacije (ili merenje) koje se obavlja odmah nakon ugradnje ili rekonstrukcije instalacije. Kontrolisanje se vrši pre stavljanja u upotrebu izgrađene odnosno rekonstruisane instalacije.

U skladu sa članom 44. stav 1 Zakona o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni ispravnost instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara, gašenje požara, detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, instalacija u zonama opasnosti od eksplozije, instalacija za odvođenje dima i toplote, instalacija hidrantske mreže za suzbijanje požara, kao i mobilnih uređaja za gašenje požara mora se kontrolisati na svakih šest meseci od strane ovlašćenog pravnog lica.

Kontrolisanje instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara je provera ispravnosti i ispitivanje (ili merenje) koje se obavlja odmah nakon ugradnje ili rekonstrukcije instalacije. Ispitivanje se vrši pre stavljanja u upotrebu izgrađene odnosno rekonstruisane instalacije.

U skladu sa članom 44. stav 1 Zakona o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni ispravnost instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara, gašenje požara, detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, instalacija u zonama opasnosti od eksplozije, instalacija za odvođenje dima i toplote, instalacija hidrantske mreže za gašenje požara, kao i mobilnih uređaja za gašenje požara mora se kontrolisati na svakih šest meseci od strane ovlašćenog pravnog lica

Kontrolisanje instalacije i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova je provera ispravnosti i ispitivanje (ili merenje) koje se obavlja odmah nakon ugradnje ili rekonstrukcije instalacije koje se vrši pre stavljanja u upotrebu izgrađene odnosno rekonstruisane instalacije

U skladu sa članom 44. stav 1 Zakona o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni ispravnost instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara, gašenje požara, detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, instalacija u zonama opasnosti od eksplozije, instalacija za odvođenje dima i toplote, instalacija hidrantske mreže za gašenje požara, kao i mobilnih uređaja za suzbijanje požara mora se kontrolisati na svakih šest meseci od strane ovlašćenog pravnog lica.

Kako podneti zahtev?

Da biste podneli zahtev za našu uslugu na brz i jednostavan način, potrebno je da u par koraka popunite zahtev.

Prvo, izaberite najbližu filijalu ili poslovnu jedinicu koja vam odgovara. Dalje popunite sve potrebne informacije uključujući podatke o kompaniji, kontakt detalje i tačan opis usluge koju tražite.

Vaš zahtev će biti prosleđen nadležnom timu koji će ga pregledati i obraditi u najkraćem mogućem roku!

Često postavljena pitanja

Lice stručno osposobljeno za sprovođenje zaštite od požara je odgovorno za sprovođenje preventivnih mera zaštite u slučaju da izbije požar.

Privredno društvo odnosno pravno lice može za obavljanje poslova sprovođenja propisima utvrđenih preventivnih mera zaštite od požara, ugovorom angažovati drugo pravno lice, u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara.

Pravna lica koja se bave poslovima organizovanja zaštite od požara moraju imati ovlašćenje MUP-a.

Lica koja rade na poslovima zaštite od požara moraju imati položen stručni ispit.

U cilju utvrđivanja odgovarajuće organizacije i preduzimanja mera potrebnih za sprovođenje zaštite u slučaju da izbije požar, Ministarstvo unutrašnjih poslova vrši kategorizaciju na osnovu Uredbe o razvrstavanju objekata, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara.

Objekti, delatnosti i zemljišta razvrstavaju se u sledeće kategorije:

 1. sa visokim rizikom od izbijanja požara – prva kategorija ugroženosti od požara (npr. objekti ili prostori u kojima se proizvode, prerađuju i uskladištaju zapaljive tečnostičija temperatura paljenja iznosi ispod 380 C ili zapaljivi gasovi …)
 2. sa povećanim rizikom od izbijanja požara – druga kategorija ugroženosti od požara (npr. javni poslovni objekti u kojima se okuplja od 200 do 500 lica)
 3. sa izvesnim rizikom od izbijanja požara – treća kategorija ugroženosti od požara (npr. javni poslovni objekti u kojima se okuplja do 200 lica, visoki stambeni objekti koji nisu razvrstani po drugom kriterijumu, otvoreni sportski stadioni)
 1. kategorija ugroženosti od požara: Privredno društvo odnosno drugo pravno ili fizičko lice, koje je vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta sa visokim rizikom od izbijanja požara razvrstava se u prvu kategoriju i obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara, obezbedi tehnički opremljenu i obučenu vatrogasnu jedinicu sa potrebnim brojem vatrogasaca i obezbedi adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara. Ministar nadležan za unutrašnje poslove propisuje potrebnu tehničku opremljenost vatrogasne jedinice i broj vatrogasaca.
 2. kategorija ugroženosti od požara: Privredno društvo odnosno drugo pravno ili fizičko lice, koje je vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta sa povećanim rizikom od izbijanja požara razvrstava se u drugu kategoriju ugroženosti od požara, obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara i stalno dežurstvo sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje mera zaštite od požara i obezbedi adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara. Ministar nadležan za unutrašnje poslove takođe propisuje potreban broj lica stručno osposobljenih za sprovođenje zaštite od požara. Takođe je u obavezi da donese Plan zaštite od požara.
 3. kategorija ugroženosti od požara: Privredno društvo odnosno drugo pravno ili fizičko lice, koje je vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta sa izvesnim rizikom od izbijanja požara razvrstava se u treću kategoriju, obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera ratite od požara sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje mera zaštite od požara i obezbedi adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara.
 • Prati zakonske i druge obaveze iz oblasti zaštite od požara i pismeno obaveštava Direktora pravnog lica, sa stručnog aspekta, o ispunjavanju istih,
 • Na osnovu snimljenog stanja izrađuje predlog mera za otklanjanje uočenih nedostataka sa aspekta zaštite od požara,
 • Uočava sve nedostatke i pronalazi način za najbolje i ekonomski najisplativije rešavanje uočenih nedostataka,
 • Vrši redovne obilaske poslovnog objekta i kontroliše sprovođenje utvrđenih ili naloženih mera zaštite od požara, neposredno i posredno preko Odgovornih lica,
 • Dostavlja redovne izveštaje o stanju zaštite od požara u poslovnom objektu, na osnovu redovnih obilazaka,
 • Pruža pomoć u organizaciji izvršavanja mera naloženih inspekcijskim organima iz oblasti zaštite od požara,
 • Vrši osnovnu obuku zaposlenih i proveru znanja u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara,
 • Vodi elektronsku evidenciju o raspoloživoj opremi za zaštitu od požara u kojoj svi uređaji moraju biti registrovani putem bar koda.
 • Vodi računa o zakonskim rokovima kontrole i servisa protivpožarnih aparata, hidranata, stabilnih sistema za gašenje požara i stabilnih sistema za dojavu požara i vodi sve potrebne evidencije,
 • Redovno sarađuje sa Inspekcijama zaštite od požara i drugim nadležnim institucijama.

Privredno društvo odnosno drugo pravno ili fizičko lice, koje je vlasnik odnosno korisnik poslovnih, industrijskih i objekata javne namene i slobodnostojećih garaža, a koji nisu u obavezi da imaju Plan zaštite od požara, kao objekata u trećoj kategoriji ugroženosti od požara, i stambene zgrade donose Pravila zaštite od požara u skladu sa članom 28. Zakona o zaštiti od požara (“Sl. Glasnik RS”, br. 87/2018 – dr. zakoni i Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu od požara stambenih i poslovnih objekata i objekata javne namene (“Sl. Glasnik RS”, br. 22/2019).

Ispravnost instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara, gašenje požara, detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, instalacija u zonama opasnosti od eksplozije, instalacija za odvođenje dima i toplote, instalacija hidrantske mreže za gašenje požara, kao i mobilnih uređaja za gašenje požara mora se kontrolisati na svakih šest meseci od strane ovlašćenog pravnog lica.

Osnovnu obuku i praktičnu proveru znanja iz oblasti zaštite od požara na radu mogu da rade lica koja su zaposlena u svom preduzeću, koja su pohađala posebnu obuku iz oblasti zaštite od požara i poseduju stručni ispit iz oblasti zaštite od požara.

Takođe, osnovnu obuku za potrebe trećih lica mogu da obavljaju pravna lica koja poseduju REŠENJE Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije za izvođenje Posebne obuke iz oblasti zaštite od požara.

Osnovna obuka iz oblasti zaštite od požara organizuje se za sve zaposlene odmah po stupanju na rad, a najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na rad.

Zaposleni su dužni da prisustvuju obuci i proveri znanja iz oblasti zaštite od požara i da se u radu pridržavaju propisanih uputstava, upozorenja, zabrana, mera zaštite od požara, kao i da u slučaju požara pristupe gašenju požara.

Subjekti u prvoj i drugoj kategoriji ugroženosti od požara obavezni su da donesu Plan zaštite od požara koji sadrži naročito:

1) prikaz postojećeg stanja zaštite od požara;

2) procenu ugroženosti od požara;

3) organizaciju zaštite od požara;

4) predlog tehničkih i organizacionih mera za otklanjanje nedostataka i unapređenje stanja zaštite od požara;

5) proračun potrebnih finansijskih sredstava;

6) propisane proračunske i grafičke priloge;

7) proračun maksimalnog broja ljudi koji se mogu bezbedno evakuisati iz objekta.

Nadzor nad izvršavanjem odredaba zakona zaštite od požara i propisa donesenih na osnovu njega vrši Ministarstvo preko inspektora. U toku inspekcijskog nadzora ovlašćeni inspektori koriste kontrolne liste. Kontrolne liste su dokumenti koji sadrže spisak prioritetnih pitanja provere i drugih radnji za koje je inspekcija ovlašćena. Po završetku inspekcijskog nadzora, kontrolna lista čini sastavni deo zapisnika.

Inspekcijski nadzor, prema vrsti, može biti redovan, vanredan, kontrolni i dopunski.

Redovan inspekcijski nadzor vrši se prema planu inspekcijskog nadzora.

Vanredan inspekcijski nadzor vrši se: kada je neophodno da se, saglasno delokrugu inspekcije, preduzmu hitne mere radi sprečavanja ili otklanjanja neposredne opasnosti po život ili zdravlje ljudi, imovinu, prava i interese zaposlenih i radno angažovanih lica, privredu, životnu sredinu, biljni ili životinjski svet, javne prihode, nesmetan rad organa i organizacija, komunalni red ili bezbednost; kada se posle donošenja godišnjeg plana inspekcijskog nadzora proceni da je rizik visok ili kritičan ili promene okolnosti; kada takav nadzor zahteva nadzirani subjekat; kada se postupa po predstavci pravnog ili fizičkog lica.

Kontrolni inspekcijski nadzor vrši se radi utvrđivanja izvršenja mera koje su predložene ili naložene nadziranom subjektu u okviru redovnog ili vanrednog inspekcijskog nadzora.

Dopunski inspekcijski nadzor vrši se po službenoj dužnosti ili povodom zahteva nadziranog subjekta, radi utvrđivanja činjenica koje su od značaja za inspekcijski nadzor, a koje nisu utvrđene u redovnom, vanrednom ili kontrolnom inspekcijskom nadzoru, s tim da se može izvršiti samo jedan dopunski inspekcijski nadzor, u roku koji ne može biti duži od 30 dana od okončanja redovnog, vanrednog ili kontrolnog inspekcijskog nadzora.

U prostoru privrednog društva potrebno je da se ima određen broj protivpožarnih aparata. Broj i tip protivpožarnih aparata određuje se na osnovu površine štićenog prostora i požarnog opterećenja

zadovoljni klijenti

Brzo i jednostavno podnošenje onlajn zahteva.
Živimo i radimo bezbedno!