Sistem zaštite od požara obuhvata skup mera i radnji za planiranje, finansiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu mera i radnji zaštite od požara, za sprečavanje izbijanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, spasavanje ljudi i imovine, zaštitu životne sredine, utvrđivanje i otklanjanje uzroka požara, kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posledica prouzrokovanih požarom.

Naše usluge:

 1. Angažovanje lica za stručno savetovanje i organizovanje poslova u oblasti ZOP-a;
 2. Izrada dokumentacije iz oblasti ZOP, shodno članu 28. Zakona zaštite od požara („Sl. glasnik RS”, br. 111/2009 i 20/2015) koja uključuje:
  • Pravila zaštite od požara koja su usaglašena sa pravnim aktima;
  • Plan evakuacije sa proračunom evakuacije maksimalnog broja ljudi koji mogu bezbedno da borave i da se evakuišu iz objekta:
  • Program osnovne obuke radnika iz oblasti ZOP-a:
  • Testove iz oblasti zaštite od požara:
  • Uputstva za postupanje u slučaju požara i postavljanja istih na vidljivo mesto;
  • Planova evakuacije za objekte, sa definisanim bezbednim mestima okupljanja u slučaju požara;
  • Postavljanje znakova upozorenja, opasnosti i zabrana, kao i označavanje smerova i pravca kretanja osoba prilikom evakuacije iz objekta.
 1. Pregled i funkcionalno ispitivanje mobilnih aparata i hidrantske mreže za gašenje početnog požara;
 2. Organizovanje nabavke usluga, opreme, uređaja i delova;
 3. Izrada Plana zaštite od požara;
 4. Izrada glavnog projekta zaštite od požara;
 5. Izrada Elaborata zaštite od požara.

Preuzmite obrazac za prijavu: