Sistem zaštite od požara obuhvata skup mera i radnji za planiranje, finansiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu mera i radnji zaštite od požara, za sprečavanje izbijanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, spasavanje ljudi i imovine, zaštitu životne sredine, utvrđivanje i otklanjanje uzroka požara, kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posledica prouzrokovanih požarom.

Naše usluge:

 1. Angažovanje lica za organizovanje poslova zaštite od požara u subjektima druge i treće kategorije ugroženosti od požara, shodno članu 25. Zakona o zaštiti od požara („Sl. Glasnik RS“, br.111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni) ;
 2. Osnovna obuka zaposlenih iz oblasti zaštite od požara u skladu sa članom 53. Zakona o zaštiti od požara („Sl. Glasnik RS“, br.111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni)
 3. Izrada dokumentacije iz oblasti ZOP, shodno članu 28. Zakona zaštite od požara („Sl. glasnik RS”, br. 111/2009, 20/2015 i 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni) koja uključuje:
  • Pravila zaštite od požara koja su usaglašena sa pravnim aktima;
  • Plan evakuacije sa proračunom evakuacije maksimalnog broja ljudi koji mogu bezbedno da borave i da se evakuišu iz objekta:
  • Program osnovne obuke radnika iz oblasti ZOP-a:
  • Testove iz oblasti zaštite od požara:
  • Uputstva za postupanje u slučaju požara i postavljanja istih na vidljivo mesto;
  • Planova evakuacije za objekte, sa definisanim bezbednim mestima okupljanja u slučaju požara;
  • Postavljanje znakova upozorenja, opasnosti i zabrana, kao i označavanje smerova i pravca kretanja osoba prilikom evakuacije iz objekta.
 4. Pregled i funkcionalno ispitivanje mobilnih aparata i hidrantske mreže za gašenje početnog požara;
 5. Organizovanje nabavke usluga, opreme, uređaja i delova;
 6. Izrada Plana zaštite od požara;
 7. Izrada Glavnog projekta zaštite od požara;
 8. Izrada Elaborata zaštite od požara.

Preuzmite obrazac prijave za polaganje stručnog ispita:

 

ASIP PREVENT Sistem zaštite od požara ASIP PREVENT Sistem zaštite od požara ASIP PREVENT Sistem zaštite od požara ASIP PREVENT

ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT

ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT

ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT