Vanredne situacije Asip Prevent Novi Sad - Naše usluge

Vanredne situacije

Sigurnost na radu je naša briga, vaša zaštita naša je obaveza!

Vanredne situacije su stanja koja nastaju proglašenjem od nadležnog organa kada su rizici i pretnje ili nastale posledice po stanovništvo, životnu sredinu i materijalna i kulturna dobra takvog obima i intenziteta da njihov nastanak ili posledice nije moguće sprečiti ili otkloniti redovnim delovanjem nadležnih organa i službi, zbog čega je za njihovo ublažavanje i otklanjanje neophodno upotrebiti posebne mere, snage i sredstva uz pojačan režim rada.

Upravljanje vanrednim situacijama obuhvata koordinaciju i rukovođenje subjektima i snagama sistema zaštite i spasavanja u cilju organizovanog odgovora na katastrofe i brzog oporavka.

Procena rizika je utvrđivanje prirode i stepena rizika od potencijalne opasnosti, stanja ugroženosti i posledica koje mogu da ugroze život i zdravlje ljudi, životnu sredinu i materijalna i kulturna dobra.

Poštujmo zakon

Na osnovu Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), možemo Vam ponuditi izradu kompletne dokumentacije iz oblasti vanrednih situacije. Višegodišnje iskustvo u izradi ove dokumentacije i trocifren broj izrađenih planova je naša prednost. Uverite se u kvalitet.

Usluge

Procenom rizika od katastrofa identifikuju se vrsta, karakter i poreklo pojedinih rizika od nastupanja katastrofa, stepen ugroženosti, faktori koji ih uzrokuju ili uvećavaju stepen moguće opasnosti, posledice koje mogu nastupiti po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, materijalna i kulturna dobra, obavljanje javnih službi i privrednih delatnosti, kao i druge pretpostavke od značaja za odvijanje uobičajenih životnih, ekonomskih i socijalnih aktivnosti.

ASIP Prevent d.o.o. je ovlašćeno pravno lice za izradu Procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja, od strane MUP-a – Sektora za vanredne situacije.

Procena rizika od katastrofa se periodično ažurira u skladu sa potrebama i novim okolnostima, u celini se ponovo izrađuje i donosi na svake tri godine.

Planom zaštite i spasavanja se planiraju mere i aktivnosti za sprečavanje i umanjenje posledica katastrofa, snage i sredstva subjekata sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama, njihovo organizovano i koordinirano angažovanje i delovanje u vanrednim situacijama u cilju zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i obezbeđenja osnovnih uslova za život.

Plan zaštite i spasavanja se izrađuje na osnovu procene rizika i usvaja najkasnije 90 dana nakon usvajanja procene rizika, a redovno se usklađuje sa izmenama procene rizika.

Plan zaštite i spasavanja su dužni da izrade i donesu svi subjekti koji imaju obavezu izrade procene rizika od katastrofa.

Plan zaštite i spasavanja se primenjuje i u ratnom i vanrednom stanju.

Privredno društvo i drugo pravno lice koje obavlja aktivnosti u kojima je prisutna ili može biti prisutna jedna ili više opasnih supstanci u propisanim količinama dužno je da izradi Plan zaštite od udesa i da isti dostavi Ministarstvu na saglasnost.

ASIP Prevent d.o.o. je ovlašćeno pravno lice za izradu Plana zaštite od udesa, od strane MUP-a – Sektora za vanredne situacije.

Udes je događaj kao što je emisija, požar ili eksplozija koji nastane kao rezultat nekontrolisanog razvoja događaja tokom rada privrednog društva i drugog pravnog lica koji dovodi do ozbiljne opasnosti po zdravlje ljudi i životnu sredinu, odmah ili odloženo, unutar ili izvan privrednog društva i drugog pravnog lica, a koji uključuje jednu ili više opasnih supstanci.

Ukoliko ste zainteresovani da saznate više šta se podrazumeva po planom žaštite od udesa i čemu služi, kako izgleda proces njegove izrade i koje elemente mora da sadrži, posetitete našu stranicu Plan zaštite od udesa.

Kao pravno lice ovlašćeno od strane MUP-a Republike Srbije Sektora za vanredne situacije (broj 217-446/22), ASIP Prevent d.o.o. organizuje i sprovodi ovu stručnu obuku u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, kao i u skladu sa Pravilnikom o stručnom ispitu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja („Sl. glasnik RS“, broj 20. od 22.03.2019).

Obuka je namenjena fizičkim licima i predstavlja preduslov za polaganje posebnog stručnog ispita pred komisijom MUP-a Republike Srbije. Nakon uspešno položenog ispita, fizička lica dobijaju licencu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

Fond od ukupno 32 nastavna časa raspoređen je u 4 dana predavanja, na kojim je prisustvo obavezno. Plan i program obuke, koji će blagovremeno biti dostavljen svim polaznicima, osmišljen je od strane predavača koji iza sebe imaju dugogodišnje profesionalno iskustvo u izradi dokumenata procene rizika od katastrofa kao i planova zaštite i spasavanja, na preko 100 različitih projekata. Nakon odslušane obuke polaznici dobijaju Potvrdu o završenoj obuci koju izdaje ASIP Prevent DOO i sa kojom je moguće izaći na stručni ispit.

Polaganje stručnog ispita zakazuje se po zahtevu pravnog lica koje je obuku organizovalo i sprovelo. Od završetka obuke do podnošenja prijave za polaganje stručnog ispita ne može da prođe više od 15 dana. Predsednik komisije odnosno njegov zamenik i sekretar Komisije u saradnji sa organizatorom ispita određuje datum polaganja stručnog ispita, u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana završetka obuke. Asip Prevent DOO kao organizator obuke  ispita, svojim kandidatima obezbeđuje još jedan dan za konsultacije i simulaciju ispita u svojim prostorijama.

Kako podneti zahtev?

Da biste podneli zahtev za našu uslugu na brz i jednostavan način, potrebno je da u par koraka popunite zahtev.

Prvo, izaberite najbližu filijalu ili poslovnu jedinicu koja vam odgovara. Dalje popunite sve potrebne informacije uključujući podatke o kompaniji, kontakt detalje i tačan opis usluge koju tražite.

Vaš zahtev će biti prosleđen nadležnom timu koji će ga pregledati i obraditi u najkraćem mogućem roku!

Često postavljena pitanja

Obuka je namenjena fizičkim licima i predstavlja preduslov za polaganje posebnog stručnog ispita pred komisijom MUP-a Republike Srbije. Nakon uspešno položenog ispita, fizička lica dobijaju licencu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

Obuka je prvenstveno namenjena licima koja žele da se profesionalno bave izradom procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja. Iako se obuka organizuje za fizička lica, obuka fizičkog lica može biti finansirana od strane pravnog lica. Uslov za pohađanje obuke, kao i za polaganje stručnog ispita, je završen VII stepen stručne spreme (neophodno je doneti overenu fotokopiju diplome) ili stečenih 240 ESP bodova.

Nakon završene obuke izdaje se Potvrda o završenoj obuci za izradu procene rizika i planova zaštite i spasavanja.

Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama “Službeni glasnik RS”, broj 87 od 13. novembra 2018. godine.

Procenu rizika od katastrofa su obavezi da izrade i donesu:

  1. Republika Srbija;
  2. Autonomna pokrajina;
  3. Jedinice lokalne samouprave;
  4. Subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje, izuzev saveza klubova i udruženja;
  5. Privredna društva;
  6. Zdravstvene ustanove, izuzev apoteka;
  7. Predškolske i školske ustanove i fakulteti;
  8. Ustanove socijalne zaštite za objekte gde borave korisnici.

Procena rizika od katastrofa se periodično ažurira u skladu sa potrebama i novim okolnostima, u celini se ponovo izrađuje i donosi na svake tri godine.

Procenom rizika od katastrofa identifikuju se vrsta, karakter i poreklo pojedinih rizika od nastupanja katastrofa, stepen ugroženosti, faktori koji ih uzrokuju ili uvećavaju stepen moguće opasnosti, posledice koje mogu nastupiti po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, materijalna i kulturna dobra, obavljanje javnih službi i privrednih delatnosti, kao i druge pretpostavke od značaja za odvijanje uobičajenih životnih, ekonomskih i socijalnih aktivnosti.

ASIP Prevent d.o.o. je ovlašćeno pravno lice za izradu Procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja, od strane MUP-a – Sektora za vanredne situacije.

Planom zaštite i spasavanja se planiraju mere i aktivnosti za sprečavanje i umanjenje posledica katastrofa, snage i sredstva subjekata sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama, njihovo organizovano i koordinirano angažovanje i delovanje u vanrednim situacijama u cilju zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i obezbeđenja osnovnih uslova za život.

Plan zaštite i spasavanja se izrađuje na osnovu procene rizika i usvaja najkasnije 90 dana nakon usvajanja procene rizika, a redovno se usklađuje sa izmenama procene rizika.

Plan zaštite i spasavanja su dužni da izrade i donesu svi subjekti koji imaju obavezu izrade procene rizika od katastrofa.

Plan zaštite i spasavanja se primenjuje i u ratnom i vanrednom stanju.

Privredno društvo i drugo pravno lice koje obavlja aktivnosti u kojima je prisutna ili može biti prisutna jedna ili više opasnih supstanci u propisanim količinama dužno je da izradi Plan zaštite od udesa i da isti dostavi Ministarstvu na saglasnost.

ASIP Prevent d.o.o. je ovlašćeno pravno lice za izradu Plana zaštite od udesa, od strane MUP-a – Sektora za vanredne situacije.

Za više informacija o Planu zaštite od udesa, posetite našu stranicu gde ćete pronaći sve detalje i potrebne informacije. Kliknite ovde.

Udes je događaj kao što je emisija, požar ili eksplozija koji nastane kao rezultat nekontrolisanog razvoja događaja tokom rada privrednog društva i drugog pravnog lica koji dovodi do ozbiljne opasnosti po zdravlje ljudi i životnu sredinu, odmah ili odloženo, unutar ili izvan privrednog društva i drugog pravnog lica, a koji uključuje jednu ili više opasnih supstanci.

Zakon je predvideo da će se novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniti za prekršaj pravno lice u slučaju da:

1) ne izradi, donese, odnosno ažurira procenu rizika od katastrofa;

2) ne izradi, donese, odnosno ažurira plan zaštite i spasavanja;

3) izrađuje procenu rizika od katastrofa i plan zaštite i spasavanja a nema ovlašćenje za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja;

4) ne dostavi podatke neophodne za izradu procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja.

zadovoljni klijenti

Brzo i jednostavno podnošenje onlajn zahteva.
Živimo i radimo bezbedno!