Koordinacija u fazi izvođenja radova - Asip Prevent

Koordinacija u fazi izvođenja radova

Sigurnost na radu je naša briga, vaša zaštita naša je obaveza!

Veliki projekti, moderna izgradnja i urbanizam 21. veka dostigli su zavidan nivo i ogromni napredak, a da bi se ispunili svi propisi i da bi bezbednost radnika na gradilištu bila na prvom mestu, investitor je po Uredbi o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim i povremenim gradilištima dužan da angažuje koordinatora u fazi izrade projekta, kao i koordinatora u fazi izvođenja radova koji će svojim budnim okom ispratiti svaki i najsitniji detalj vezan za bezbedno izvođenje građevinskih radova, uočiti svaki nedostatak i svojom stručnošću i iskustvom davati savete i predloge za otklanjanje svake opasnosti koja bi na bilo koji način mogla da ugrozi bezbednost i zdravlje zaposlenih.

Šta rade koordinatori?

Vezu između investitora i izvođača radova sa aspekta bezbednosti održava koordinator u fazi izvođenja radova. Dok koordinator u fazi izrade projekta izrađuje Plan preventivnih mera u kome detaljno opisuje kako se građevinski radovi od samog početka do njihovog završetka izvode na bezbedan način, koordinator u fazi izvođenja građevinskih radova, kontroliše primenu propisanih mera na samom gradilištu, uočava nedostatke, daje predloge i rešenja za otklanjanje istih i evidencijom o obilasku gradilišta svakodnevno obaveštava investitora o stanju bezbednosti na gradilištu.

Usluge

Investitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da odredi jednog ili više koordinatora za izradu projekta i jednog ili više koordinatora za izvođenje radova kada na gradilištu izvode ili je predviđeno da će radove izvoditi dva ili više izvođača radova.

Obaveze investitora, odnosno zastupnika investitora, ne odnose se na izgradnju objekata površine do 300 m², osim u slučajevima kada se izvode radovi pri kojima se pojavljuje specifičan rizik od nastanka povreda i oštećenja zdravlja zaposlenih ili je pri izgradnji takvog objekta potrebna Prijava gradilišta.

Prema Uredbi o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima („Sl. glasnik RS“, br. 14/2009, 95/2010 i 98/2018) Koordinator u fazi izvođenja radova obavlja sledeće poslove:

 • vrši koordinaciju primene načela prevencije u slučajevima kada se:
  • odlučuje o tehničkim, tehnološkim i/ili organizacionim rešenjima, u cilju planiranja različitih elemenata ili faza radova koji treba da se izvode istovremeno ili jedan za drugim,
  • procenjuju rokovi potrebni za završetak tih radova ili faza radova;
 • koordinira realizaciju planiranih aktivnosti sa ciljem da se obezbedi da poslodavci i druga lica:
  • dosledno primenjuju preventivne mere u skladu sa odredbama člana 12. uredbe,
  • gde je neophodno, primenjuju specifične mere iz Plana preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu;
 • predlaže pokretanje postupka izrade izmena ili dopuna Plana preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu i dokumenata iz člana 11. stav 1. tačka 4) uredbe i obezbeđuje podatke potrebne da se izvrše te izmene i dopune, uzimajući u obzir nastale promene na gradilištu;
 • organizuje saradnju i međusobno obaveštavanje svih poslodavaca i drugih lica koji istovremeno ili jedan za drugim izvode radove na gradilištu, vrši koordinaciju njihovih aktivnosti u pogledu sprovođenja mera za bezbednost i zdravlje na radu radi sprečavanja nastanka povreda na radu i profesionalnih bolesti;
 • obezbeđuje da svi poslodavci i druga lica na gradilištu budu upoznati sa Planom preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno sa njegovim izmenama ili dopunama;
 • koordinira sporazume radi provere da se radne aktivnosti izvode pravilno;
 • preduzima mere radi obezbeđivanja da pristup na gradilište imaju samo lica koja imaju dozvolu da mogu da uđu na gradilište;
 • obaveštava nadležnu inspekciju rada o slučajevima kada poslodavci i druga lica ne primenjuju mere za bezbedan i zdrav rad;
 • svakodnevno obilazi gradilište na kome vrši koordinaciju;
 • vodi Evidenciju o obilasku gradilišta i upoznaje investitora, odnosno zastupnika investitora o promenama na gradilištu.

Investitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da, pre početka rada na gradilištu, obezbedi da se izradi Plan preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu.

Plan preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu i tehnička dokumentacija za izgradnju objekta u skladu sa propisima o planiranju i izgradnji čine osnovu za procenu rizika od nastanka povreda i oštećenja zdravlja na radnim mestima i u radnoj okolini na predmetnom gradilištu.

Investitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da obezbedi da se izvrše izmene ili dopune Plana preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu usled nastalih promena koje utiču na primenu mera za bezbedan i zdrav rad na gradilištu, najkasnije pet dana pre početka obavljanja radova na koje te promene utiču.

Prema Uredbi o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima („Sl. glasnik RS“, br. 14/2009, 95/2010 i 98/2018) Koordinator u fazi izrade projekta obavlja sledeće poslove:

 • vrši koordinaciju primene načela prevencije u slučajevima navedenim u članu 10. Uredbe;
 • izrađuje Plan preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu kojim je određeno uređenje gradilišta i specifične mere za bezbedan i zdrav rad na tom gradilištu;
 • vodi računa da se pri izradi Plana preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu, kada je potrebno, uzmu u obzir sve industrijske aktivnosti u blizini gradilišta;
 • priprema dokumenta, koja u skladu sa karakteristikama projekta, sadrže relevantne informacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu koje je potrebno uzeti u obzir u toku izvođenja svih radova na gradilištu.

Investitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da popuni Prijavu gradilišta u slučaju kada je na gradilištu:

 • planirano trajanje radova duže od 30 radnih dana i istovremeno radi više od 20 zaposlenih ili planiranim obimom radova obuhvaćeno više od 500 lica ili dana.
 • Investitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da popuni Prijavu gradilišta bez obzira na trajanje radova i broj zaposlenih koji izvode te radove, kada se na gradilištu izvode radovi navedeni u Pregledu radova pri kojima se pojavljuje specifičan rizik od nastanka povreda i oštećenja zdravlja zaposlenih.
 • Investitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da popunjenu Prijavu gradilišta dostavi nadležnoj inspekciji rada najkasnije 15 dana pre početka rada na gradilištu, a kopiju Prijave gradilišta postavi na vidno mesto na gradilištu.
 • Investitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da ažurira Prijavu gradilišta u slučaju promena koje utiču na završetak radova, uvođenje novog poslodavca ili drugog lica ili privremene obustave radova na gradilištu i da ažuriranu Prijavu gradilišta dostavi nadležnoj inspekciji rada najkasnije u roku od 15 dana od dana ažuriranja, a kopiju ažurirane Prijave gradilišta postavi na vidno mesto na gradilištu.
 • Investitor, odnosno zastupnik investitora dužan je da upozna koordinatora za izvođenje radova sa uvođenjem poslodavca ili drugog lica pre početka njihovog rada na gradilištu.

Kako podneti zahtev?

Da biste podneli zahtev za našu uslugu na brz i jednostavan način, potrebno je da u par koraka popunite zahtev.

Prvo, izaberite najbližu filijalu ili poslovnu jedinicu koja vam odgovara. Dalje popunite sve potrebne informacije uključujući podatke o kompaniji, kontakt detalje i tačan opis usluge koju tražite.

Vaš zahtev će biti prosleđen nadležnom timu koji će ga pregledati i obraditi u najkraćem mogućem roku!

Često postavljena pitanja

Koordinator u fazi izrade projekta obavlja sledeće poslove:

 

 • vrši koordinaciju primene načela prevencije u slučajevima navedenim u članu 10. Uredbe;
 • izrađuje Plan preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu kojim je određeno uređenje gradilišta i specifične mere za bezbedan i zdrav rad na tom gradilištu;
 • vodi računa da se pri izradi Plana preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu, kada je potrebno, uzmu u obzir sve industrijske aktivnosti u blizini gradilišta;
 • priprema dokumenta, koja u skladu sa karakteristikama projekta, sadrže relevantne informacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu koje je potrebno uzeti u obzir u toku izvođenja svih radova na gradilištu.

 

Koordinator u fazi izvođenja radova obavlja sledeće poslove:

 

 • vrši koordinaciju primene načela prevencije u slučajevima kada se:
  • odlučuje o tehničkim, tehnološkim i/ili organizacionim rešenjima, u cilju planiranja različitih elemenata ili faza radova koji treba da se izvode istovremeno ili jedan za drugim,
  • procenjuju rokovi potrebni za završetak tih radova ili faza radova;
 • koordinira realizaciju planiranih aktivnosti sa ciljem da se obezbedi da poslodavci i druga lica:
  • dosledno primenjuju preventivne mere u skladu sa odredbama člana 12. uredbe,
  • gde je neophodno, primenjuju specifične mere iz Plana preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu;
 • predlaže pokretanje postupka izrade izmena ili dopuna Plana preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu i dokumenata iz člana 11. stav 1. tačka 4) uredbe i obezbeđuje podatke potrebne da se izvrše te izmene i dopune, uzimajući u obzir nastale promene na gradilištu;
 • organizuje saradnju i međusobno obaveštavanje svih poslodavaca i drugih lica koji istovremeno ili jedan za drugim izvode radove na gradilištu, vrši koordinaciju njihovih aktivnosti u pogledu sprovođenja mera za bezbednost i zdravlje na radu radi sprečavanja nastanka povreda na radu i profesionalnih bolesti;
 • obezbeđuje da svi poslodavci i druga lica na gradilištu budu upoznati sa Planom preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno sa njegovim izmenama ili dopunama;
 • koordinira sporazume radi provere da se radne aktivnosti izvode pravilno;
 • preduzima mere radi obezbeđivanja da pristup na gradilište imaju samo lica koja imaju dozvolu da mogu da uđu na gradilište;
 • obaveštava nadležnu inspekciju rada o slučajevima kada poslodavci i druga lica ne primenjuju mere za bezbedan i zdrav rad;
 • svakodnevno obilazi gradilište na kome vrši koordinaciju;
 • vodi Evidenciju o obilasku gradilišta i upoznaje investitora, odnosno zastupnika investitora o promenama na gradilištu.

Investitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da odredi jednog ili više koordinatora za izradu projekta i jednog ili više koordinatora za izvođenje radova kada na gradilištu izvode ili je predviđeno da će radove izvoditi dva ili više izvođača radova.

Obaveze investitora, odnosno zastupnika investitora, ne odnose se na izgradnju objekata površine do 300 m², osim u slučajevima kada se izvode radovi pri kojima se pojavljuje specifičan rizik od nastanka povreda i oštećenja zdravlja zaposlenih ili je pri izgradnji takvog objekta potrebna Prijava gradilišta.

Prema Uredbi o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima („Službeni glasnik RS”, br. 14/09, 95/10, 98/18 i 35/23 – dr. zakon) član 14. Određivanje koordinatora ne oslobađa investitora, odnosno zastupnika investitora odgovornosti koje imaju u vezi sa obavljanjem poslova koordinatora u fazi izvođenja radovan i koordinatora u fazi izrade projekta. Investitor, odnosno zastupnik investitora ne mogu svoje obaveze i odgovornosti propisane ovom uredbom preneti na poslodavca.

Dokument koji izrađuje koordinator u fazi izrade projekta u kome detaljno opisuje kako se građevinski radovi od samog početka do njihovog završetka izvode na bezbedan način.

Prijava gradilišta kao i poslovi koordinatora odnose se isključivo na inspekciju rada.

 

zadovoljni klijenti

Brzo i jednostavno podnošenje onlajn zahteva.
Živimo i radimo bezbedno!