Оrganizovanje-poslova-zastite-od-pozara

Obaveštavamo vas da je ASIP Prevent od Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije dobio ovlašćenje za organizovanje poslova zaštite od požara u subjektima druge i treće kategorije ugroženosti od požara, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima prve, druge i treće kategorije ugroženosti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 6/2021), a shodno članu 25. Zakona o zaštiti od požara („Sl. Glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni

 

Organizovanje poslova zaštite od požara prema ugroženosti od požara, u skladu sa članom 24. Zakona o zaštiti od požara („Sl. Glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni:

Privredno društvo odnosno drugo pravno ili fizičko lice, koje je vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta sa povećanim rizikom od izbijanja požara razvrstava se u drugu kategoriju ugroženosti od požara (u daljem tekstu: subjekat u drugoj kategoriji) i obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara i stalno dežurstvo sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje mera zaštite od požara i obezbedi adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara.

Privredno društvo odnosno drugo pravno ili fizičko lice, koje je vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta sa izvesnim rizikom od izbijanja požara razvrstava se u treću kategoriju ugroženosti od požara (u daljem tekstu: subjekat u trećoj kategoriji) i obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje mera zaštite od požara i obezbedi adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara.

Ime osobe za kontakt i telefon:

Stefan Novaković                                         
069/545-11-17
Elektronska adresa:

asip.nole@gmail.com

Ostale usluge u oblasti zaštite od požara

 

ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT ASIP PREVENT