Organizovanje poslova zaštite od požara - Asip Prevent

ORGANIZOVANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA

Obaveštavamo vas da je ASIP Prevent od Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije dobio ovlašćenje za organizovanje poslova zaštite od požara u subjektima druge i treće kategorije ugroženosti od požara, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima prve, druge i treće kategorije ugroženosti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 6/2021), a shodno članu 25. Zakona o zaštiti od požara („Sl. Glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni

Organizovanje poslova zaštite od požara prema ugroženosti od požara, u skladu sa članom 24. Zakona o zaštiti od požara („Sl. Glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni:

Privredno društvo odnosno drugo pravno ili fizičko lice, koje je vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta sa povećanim rizikom od izbijanja požara razvrstava se u drugu kategoriju ugroženosti od požara (u daljem tekstu: subjekat u drugoj kategoriji) i obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara i stalno dežurstvo sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje mera zaštite od požara i obezbedi adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara.

Privredno društvo odnosno drugo pravno ili fizičko lice, koje je vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta sa izvesnim rizikom od izbijanja požara razvrstava se u treću kategoriju ugroženosti od požara (u daljem tekstu: subjekat u trećoj kategoriji) i obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje mera zaštite od požara i obezbedi adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara.

Ime osobe za kontakt i telefon:

Stefan Novaković                                         
069/545-11-17
Elektronska adresa:

asip.nole@gmail.com

Ostale usluge u oblasti zaštite od požara

Brzo i jednostavno podnošenje onlajn zahteva.
Živimo i radimo bezbedno!