U domenu konsaltinga u građevinarstvu ASIP PREVENT može da Vam ponudi:

 1. Vođenje izgradnje objekta od građevinske do upotrebne dozvole
  • Vođenje izgradnje objekta obuhvata angažovanje lica koje koordinira  celim tokom gradnje od građevinske do upotrebne dozvole.
  • Usluga podrazumeva angažovanje svih Stručnih Nadzora neophodnih za objekat koji gradite. Obaveze Nadzora detaljno su opisane pod tačkom 2  „Vršenje  poslova Stručnog Nadzora“ .
  • Saradnja sa investitorom, projektantima, izvođačima i odgovornim izvođačima i predlaganje mera u cilju poboljšanja   i optimizacije projekta.
  • Izrada i praćenje dinamičkih planova na izvođenju radova.
  • Uočavanje rizika od neispunjenja dinamike gradnje objekta i preduzimanje aktivnosti na njihovom otklanjanju.
  • Sinhronizacija rada i kontrola svih radova u pogledu rokova i kvaliteta,
  • Praćenje poslova iz BZNR-a na gradilištu sa koordinatorom za bezbednost.
  • Kontrola troškova na izgradnji objekta.
  • Organizovanje radnih sastanaka sa učesnicima na projektu sa ciljem  praćenja  realizacije radova i rešavanjem tekuće problematike. Izrada zapisnika sa sastanaka i preduzimanje mera na ostvarenju zadatih ciljeva.
  • Izrada izveštaja o stanju, kvalitetu i stepenu izgradnje objekta. Definisanje kritičnog puta realizacije i reagovanje na pozicije koje kasne   u odnosu na usvojen termin plan.
  • Pribavljanje, priprema i kompletiranje neophodne dokumentacije  i  saglasnosti  Nadležnih organa  za tehnički pregled objekta
  • Organizovanje sledećih poslova na gradilištu:
   • Geodetskih usluga
   • Izrada geomehaničkog elaborata
   • Prijava radova inspekciji rada;
   • Pregleda opreme i sredstava za rad na gradilištu
   • Izrada projekta skele
   • Ispitivanje geotehničkih karakteristika tampon sloja i izrada izveštaja
   • Prijava radova kroz aplikaciju CEOP;
   • Prijava završetka izrade temelja i konstrukcije kroz aplikaciju   CEOP-a
   • Zahtev za priključenje objekta kroz aplikacije CEOP
 1. Vršenje poslova stručnog nadzora

Asip prevent iz sopstvenih kapaciteta  može  pružiti  profesionalni Stručni Nadzor u sledećim oblastima:

   • Arhitektonsko-građevinske i završno zanatske radove
   • Vodovoda i kanalizacije sa hidranskom mrežom
   • Elektroinstalacije
   • Mašinske instalacije ( instalacije unutrašnjeg grejanja, ventilacije i unutrašnje gasne instalacije)
   • Sprovedenim merama zaštite od požara
  • Vršenje stručnog nadzora sprovodi se u  skladu sa pravilnikom o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora
  • Kontrola i overa količina izvedenih radova, isporučene i ugrađene opreme i materijala.
  • Provera postojanja dokaza o kvalitetu opreme i materijala
  • Kontrola i provera kvaliteta izvedenih radova i isporučene robe
  • Kontrola i provera opravdanosti za nepredviđenim i naknadnim radovima u toku izvođenja radova
  • Blagovremeno uočavanje promena uslova za izvođenje radova i preduzimanje potrebnih mera u slučaju da ti uslovi utiču na dalje izvođenje radova
  • Saradnja sa projektantom, izvođačem radova , odgovornim izvođačem i investitorom
  • Saradnju sa Izvođačem u pripremi projekta izvedenog stanja
  • Izrada izveštaja o stanju, kvalitetu i stepenu izgradnje objekta. Definisanje kritičnog puta realizacije i ukazivanje na pozicije koje kasne u odnosu na usvojen termin plan.
 1. Izrada energetskog pasoša
  • Prikupljanje projektno tehničke, atestne i gradilišne dokumentacije neophodne za izradu elaborata
  • Mogućnost kontrole izvedenih radova termovizijskom kamerom
  • Izrada energetskog pasoša i verifikacija u CREP-u;
 1. Tehnički pregled objekta
  • Pribavljanje i analiza projektno tehničke dokumentacije koja je neophodna za izradu izveštaja o tehničkom pregledu
  • Formiranje komisije u zavisnosti od kategorije objekta
  • Izrada Izvoda iz izveštaja za potrebe priključenja objekta
  • Izrada Izveštaja o tehničkom pregledu sa predlogom za upotrebnu dozvolu