Upoznajte sve naše usluge kroz sektore rada - Asip Prevent

UPOZNAJTE SVE NAŠE USLUGE KROZ SEKTORE RADA

Nakon početka u domenu bezbednosti i zdravlja na radu, gde smo godinama sticali iskustvo kao lice za bezbednost, naše poslovanje proširilo se i na druge sektore. Iz godine u godinu, uspešno smo širili naš tim stručnjaka i razvijali naše kompetencije, te danas možemo da se pohvalimo pružanjem preko pedeset usluga podeljeniih u sedam različitih sektora. Zbog toga, naši klijenti danas mogu da se oslone na nas kako za različite specifične potrebe i usluge, tako i za sveobuhvatna rešenja koja se tiču njihovog rada i poslovanja.

Sektor za bezbednost I zdravlje na radu

Sprovođenje bezbednosti i zdravlja na radu ima za cilj stvaranje sigurnih i zdravih radnih uslova, čime se smanjuje rizik od povreda, profesionalnih oboljenja i drugih bolesti koje mogu biti posledica rada. Ovakvi uslovi takođe predstavljaju osnovu za očuvanje fizičkog, mentalnog i društvenog blagostanja zaposlenih. Naše usluge u ovom sektoru rada su:

 1. Pružanje usluga stručnog lica za BZNR
 2. Izrada dokumentacije iz oblasti BZNR
 3. Revizija dokumentacije iz oblasti BZNR
 4. Izmena i dopuna akta o proceni rizika
 5. Prijava radova i izrada elaborata o uređenju gradilišta
 6. Osnovna obuka zaposlenih iz oblasti BZNR
 7. Alkotestiranje zaposlenih
 8. Sprovođenje audita u cilju procene usaglašenosti sa propisima i standardima

Sektor zaštite od požara

Sistem zaštite od požara obuhvata sveobuhvatan skup mera i radnji koje uključuju planiranje, finansiranje, organizaciju, sprovođenje i kontrolu aktivnosti za zaštitu od požara. Ove mere se preduzimaju s ciljem sprečavanja izbijanja i širenja požara, otkrivanja i gašenja požara, spasavanja ljudi i imovine, zaštite životne sredine, utvrđivanja i otklanjanja uzroka požara, kao i pružanja pomoći u otklanjanju posledica koje proizilaze iz požara. Naše usluge u ovom sektoru rada su:

 1. Pružanje usluga stručnog lica za ZOP
 2. Izrada dokumentacije iz oblasti ZOP
 3. Revizija, izmena i dopuna dokumentacije iz oblasti ZOP
 4. Izrada plana evakuacije
 5. Izrada plana zaštite od požara
 6. Izrada glavnog projekta zaštite od požara
 7. Izrada elaborata zaštite od požara
 8. Izrada programa osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara
 9. Konsultantske usluge iz oblasti ZOP
 10. Osnovna obuka zaposlenih iz oblasti ZOP
 11. Nabavka aparata i sredstava za gašenje požara

Sektor merenja

Naš sektor merenja posvećen je pružanju preciznih i pouzdanih merenja za različite industrije i delatnosti. Kroz dugogodišnje iskustvo i stalnu inovaciju, uspeli smo da razvijemo širok spektar usluga u ovom sektoru kao i različite metode merenja koje garantuju kvalitet i tačnost podataka. Naš cilj je da našim klijentima obezbedimo efikasnu i efektivnu podršku kako bi rad njihovih zaposlenih bio bezbedan a poslovanje osigurano od potencijalnih havarija različitih instalacija. Naše usluge u ovom sektoru rada su:

 1. Pregled i provera ili ispitivanje električnih instalacija
 2. Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija
 3. Pregled i provera opreme za rad
 4. Ispitivanje protivpančine rasvete
 5. Pregled i provera privremene električne instalacije
 6. Ispitivanje uslova radne okoline
 7. Kontrolisanje instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara
 8. Kontrolisanje instalacije i uređaja za detekciju ekplozivnih i zapaljivih gasova
 9. Kontrolisanje instalacije za odvođenje dima i toplote
 10. Kontrolisanje instalacije i uređaja u zonama opasnosti od eksplozije
 11. Kontrolisanje instalacija za odvođenje statičkog elektriciteta
 12. Kontrolisanje instalacije hidrantske mreže
 13. Ispitivanje provodnosti podova i/ili zidova
 14. Ispitivanje otpornosti uzemljivača
 15. Redovan pregled lifta
 16. Vanredni pregled lifta

Sektor za vanredne sitaucije

Vanredne situacije su stanja koja nastaju proglašenjem od nadležnog organa zbog rizika ili nastalih posledica koje nisu sprečive redovnim delovanjem službi. Upravljanje vanrednim situacijama obuhvata koordinaciju i rukovođenje subjektima sistema zaštite i spasavanja. Cilj je organizovan odgovor na katastrofe i brz oporavak. Naše usluge u ovom sektoru rada su:

 1. Izrada plana zaštite i spasavanja
 2. Izrada procene rizika od katastrofa
 3. Izrada plana zaštite od udesa

Sektor koordinacije

Sektor koordinacije je od ključne važnosti kada je u pitanju obezbeđivanje uslova bezbednog rada u fazi izvođenja radova i fazi izrade projekata. Upravo ovaj sektor se bavi koordinisanjem svih relevantnih faktora koji utiču na bezbednost i zdravlje radnika u svim fazama projekta. Najviši fokus ovog sektora je na merama koje se preduzimaju radi obezbeđivanja bezbednog i zdravog radnog okruženja. Naše usluge u ovom sektoru rada su:

 1. Koordinator u fazi izvođenja radova
 2. Koordinatoru u fazi izrade projekta
 3. Izrada plana preventivnih mera

Sektor za konsalting u građevinarstvu

U oblasti konsaltinga u građevinarstvu možemo da pružimo razne usluge vezane za proces izgradnje objekata, od građevinske do upotrebne dozvole.  Usluge obuhvataju koordinaciju celog procesa gradnje, uključujući angažovanje stručnog nadzora, saradnju sa investitorima, projektantima i izvođačima, kao i pribavljanje i pripremu neophodne dokumentacije i saglasnosti nadležnih organa za tehnički pregled objekta. Naše usluge u ovom sektoru rada su:

 1. Vođenje projekta izgradnje objekta od građevinske do upotrebne dozvole
 2. Izrada projekta skele, kontrolnog lista i zapisnika o primopredaji skele
 3. Tehnički pregled objekta
 4. Izrada energetskog pasoša
 5. Geotehnička ispitivanja zbijenosti tampon sloja
 6. Tehnička kontrola projektno tehničke dokumentacije
 7. Vršenje poslova stručnog nadzora u sledećim oblastima:
 • Arhitektonsko-građevinske i završno zanatske radove
 • Vodovoda i kanalizacije sa hidranskom mrežom
 • Elektroinstalacije
 • Mašinske instalacije ( instalacije unutrašnjeg grejanja, ventilacije i unutrašnje gasne instalacije)
 • Sprovedenim merama zaštite od požara

Sektor za edukaciju

U želji da uvek budemo orijentisani ka budućnosti i da pored naše primarne delatnosti koja obuhvata usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, doprinesemo obrazovanju kako novih generacija tako i ljudi kojima za njihovo poslovanje treba dodatno stručno osposobljavanje sektor za edukaciju može da vam ponudi sledeće usluge:

 1. Održavanje pripremne nastave za polaganje stručnih ispita iz oblasti
  • Bezbednosti I zdravlja na radu
  • Zaštite od požara
  • Vanrednih situacija
 2. Stručno osposobljavanje za rukovanje specifičnom opremom za rad.

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju kontaktirajte nas za ponudu putem mejla info@asip.rs ili telefonom na broj 063/574 159 ( Ivan Nikolić ).

Brzo i jednostavno podnošenje onlajn zahteva.
Živimo i radimo bezbedno!