OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA - Asip Prevent

OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

Na osnovu člana 55. Zakona o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS”, br. 111/09, 20/15, 87/18 i 87/18 – dr. zakoni), lica koja rade na poslovima zaštite od požara dužna su da pohađaju posebnu obuku iz oblasti zaštite od požara i da polože stručni ispit.

Na osnovu člana 21. Zakona o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima („Sl. glasnik RS” br.54/15), posebna obuka obavezna je za zaposlene u pravnom licu i fizička lica koja obavljaju poslove: pretakanja, utovara ili istovara u prevozna sredstva ili iz njih, poslove dopreme i otpreme pomoću naftovoda, gasovoda ili produktovoda, poslove neposredno vezane za dopremu, otpremu i smeštaj u skladišta i druge prostore, uključujući bilo koji vid rukovanja sa zapaljivim i gorivim tečnostima, kao i zapaljivim gasovima (npr. pretakanje, pakovanje, proizvodnja, korišćenje i sl.), kao i bilo koji vid upotrebe zapaljivih i gorivih tečnosti i gasova.

Vrsta, program, obim i uslovi posebne obuke i način polaganja stručnog ispita uređeni su Pravilnikom o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara („Sl.glasnik RS” broj 92/10, 11/11, 16/18 i 25/18).

ASIP PREVENT d.o.o. Novi Sad dobio je Rešenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sektora za vanredne situacije, pod 09 broj: 217-241/22 od 04.05.2022. godine na osnovu ispunjenih uslova za organizovanje i izvođenje posebne obuke iz oblasti zaštite od požara.

Obuka se organizuje i održava prema nastavnom planu i programu obučavanja, u kabinetima i na poligonu ASIP PREVENT d.o.o. Novi Sad, na adresi Lazara Stojkovića 19.

Pripremna nastava se održava četvrtkom i petkom, od 15.00 do 19.00 sati, te subotom od 08.00 do 14.00 sati, prema rasporedu predavanja koji se kandidatima dostavlja pre početka nastave. Praktičan rad sa motornom vatrogasnom pumpom za kandidate sa srednjo-stručnom spremom organizuje se u prepodnevnim satima, od 9.00 do 13.00 sati.

Odeljenje počinje sa radom polovinom septembra 2023. godine.

Troškovi posebne obuke i polaganja stručnog ispita iznose 28.000,00 (slovima: dvadesetosamhiljada) dinara + PDV, po kandidatu. U cenu su uračunati troškovi prvog polaganja stručnog ispita pred Komisijom MUP-a RS. Kandidati koji redovno prisustvuju predavanjima i dostave kompletnu dokumentaciju, po završetku pripremne nastave biće prijavljeni za polaganje stručnog ispita pred Komisijom koju imenuje Ministarstvo nadležno za poslove zaštite od požara. Polaganje stručnog ispita zakazuje se po zahtevu pravnog lica koje je obuku organizovalo i sprovelo, i to ne ranije od 30, i ne kasnije od 60 dana nakon završetka obuke, a utvrđuje ga organizaciona jedinica u sedištu Ministarstva nadležnog za poslove zaštite od požara.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti za prijavu i polaganje stručnog ispita za svakog kandidata ponaosob:

  • Popunjena i potpisana prijava; (preuzmite obrazac prijave OVDE)
  • Izvod iz matične knjige rođenih;
  • Overena fotokopija diplome o završenoj školi;
  • Potvrda poslodavca o radnom iskustvu i vrsti poslova koje kandidat obavlja.

Lice za kontakt: Miroslav Milanović

                    mobilni telefon: 064/322 16 61

                    e-mail: miroslav.milanovic@asip.rs

Brzo i jednostavno podnošenje onlajn zahteva.
Živimo i radimo bezbedno!