U domenu merenja ASIP PREVENT može da Vam ponudi:

 1. Ispitivanje uslova radne okoline:
  • Mikroklima (temperatura, brzina strujanja i relativna vlažnost vazduha),
  • Hemijske štetnosti (gasovi, para, dim i prašina),
  • Fizičke štetnosti (buka, vibracija, štetna zračenja – osim jonizujućih),
  • Osvetljenost,
  • Biološke štetnosti;
 2. Pregled i provera opreme za rad koja se koristi u procesu rada;
 3. Pregled i ispitivanje električnih instalacija (merenje otpora uzemljenja, merenje otpora petlje);
 4. Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija (merenje otpora uzemljenja, merenje neprekidnosti spusnih provodnika i prihvatnog sistema);
 5. Ispitivanje telefonskih instalacija (otpor izolacije, neprekidnost provodnika);
 6. Termovizijska snimanja (u cilju identifikacije mesta sa povećanom temperaturom):
  • Opreme za rad,
  • Električnih instalacija,
  • Razvodnih ormana,
 1. Ispitivanje funkcionalnosti nužne (protivpanične) rasvete;
 2. Ispitivanje električne provodnosti podova;
 3. Ispitivanje otpornosti uzemljivača;
 4. Ocenjivanje usaglašenosti liftova;
 5. Redovni i vanredni pregledi liftova.